Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án

Trong bài viết dưới đây mời bạn đọc tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về Microsoft Access. Hy vọng chúng sẽ cung cấp thêm cho bạn nhiều kiến thức hay.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong một truy vấn (Query) có chứa tối thiểu mấy tham số:
  • 0
  • 1
  • 2
  • Nhiều hơn 
 • Câu 2. Mô hình cơ sở dữ liệu được dùng trong MS Access là:
  • Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu…
  • Mô hình cơ sở dữ liệu .MDB
  • Mô hình dữ liệu liên kết
  • Tất cả đều sai
 • Câu 3. Khi thiết kế truy vấn tạo bảng, nếu ta nhập tên bảng mới trùng với tên bảng đã có trong cơ sở dữ liệu, sau khi thi hành truy vấn xong ta sẽ có:
  • Dữ liệu mới sẽ thêm vào bảng đã có (bảng đã tồn tại trước đó)
  • Dữ liệu mới sẽ thay thế dữ liệu đã có trong bảng đã tồn tại
  • Không thể thi hành truy vấn này
  • Tất cả đều sai
 • Câu 4. Trong các đối tượng của cơ sở dữ liệu MS Access, đối tượng nào cần tạo ra trước?
  • Table
  • Query
  • Form
  • Report
 • Câu 5. Khi thiết kế một bảng, số khóa ngoại có thể có trong bảng đó là:
  • 0
  • 1
  • 2
  • Tùy thuộc vào mỗi bảng 
 • Câu 6. Khi thiết kế báo cáo (Report), nếu ta muốn một điều khiển nào đó chỉ xuất hiện một lần khi xem báo cáo ở chế độ Print Preview, thì trong cửa sổ thiết kế, ta sẽ đặt điều khiển đó ở phần:
  • Page Header
  • Group Header
  • Report Header
  • Detail
 • Câu 7. Khi thiết kế biểu mẫu phụ (subform) cho một biểu mẫu chính (mainform), nếu không muốn các công thức được đặt trong phần Form Footer của biểu mẫu phụ hiển thị ra khi xem biểu mẫu chính ở chế độ FormView, thì ta sẽ thực hiện:
  • Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ hiển thị mặc định là Columnar
  • Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ mặc định là Datasheet
  • Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ hiển thị mặc định là Tabular
  • Tất cả câu trên đều đúng 
 • Câu 8. Chức năng của khóa chính trong một bảng là:
  • Xác định duy nhất một mẫu tin khi biết giá trị của khóa chính tương ứng với mẫu tin đó
  • Dùng để tạo liên kết ngoại với các bảng khác
  • Dùng để tạo liên kết với các bảng nhiều
  • Tất cả điều đúng
 • Câu 9. Từ cửa sổ thiết kế truy vấn tạo bảng (Make table query), ta muốn chuyển truy vấn đó sang truy vấn chọn (select query) thì ta thực hiện:
  • Chọn Query/MakeQuery
  • Chọn View/Make Query
  • Chọn Query/SelectQuery
  • Chọn View/SelectQuery
 • Câu 10. Khi một Table được mở, thứ tự Record sẽ sắp xếp ưu tiên theo:
  • Không sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào
  • Field được chọn làm khóa của Table
  • Field được chọn trong thuộc tính Filter của Table
  • Field được chọn trong thuộc tính Order by của Table
Bạn còn kém quá 

Cần cố gắng nhé 
Cũng khá đấy 
Quá đỉnh 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 15/10/2018 15:09
32 👨 5.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo