Cách thêm hoặc loại bỏ thư mục được bảo vệ trong Controlled Folder Access trên Windows 10

Bắt đầu từ Windows 10 build 16232, tính năng Controlled folder access đã được giới thiệu trong Windows Defender Antivirus.

Khi Controlled folder access được kích hoạt, tính năng này sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu có giá trị khỏi các ứng dụng độc hại và các mối đe dọa, chẳng hạn như ransomware. Nó là một phần của Windows Defender Exploit Guard.

Tính năng Controlled folder access áp dụng cho một số thư mục hệ thống và vị trí mặc định, bao gồm các thư mục như Documents, Pictures, Movies và Desktop.

Bạn có thể thêm các thư mục bổ sung để được bảo vệ, nhưng bạn không thể xóa các thư mục trong danh sách mặc định.

Việc thêm các thư mục khác vào Controlled folder access có thể hữu ích. Ví dụ, nếu bạn không lưu trữ các file trong thư viện Windows mặc định hoặc bạn đã thay đổi vị trí của các thư viện khỏi các giá trị mặc định.

Bạn cũng có thể thêm các chia sẻ mạng và các ổ đĩa được ánh xạ.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm và xóa các thư mục được bảo vệ cho tính năng Controlled folder access của Windows Defender Exploit Guard trong Windows 10.

Thêm thư mục được bảo vệ vào Controlled folder access trong Windows Defender Security Center

Danh sách các ứng dụng được cho phép lưu trữ trong registry key bên dưới.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Windows Defender Exploit Guard\Controlled Folder Access\ProtectedFolders

1. Mở Windows Defender Security Center và nhấp vào biểu tượng Virus & threat protection.

Windows Defender Security Center

2. Nhấp vào Manage ransomware protection trong phần Ransomware protection.

Ransomware protection

3. Nhấp vào Protected folders.

Protected folders

4. Nhấp vào Yes khi được UAC nhắc nhở để phê duyệt.

5. Nhấp vào Add a protected folder.

Add a protected folder

6. Tìm và chọn thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn thêm để làm thư mục được bảo vệ và nhấp Select Folder.

Select Folder

7. Khi hoàn tất việc thêm các thư mục, bạn có thể đóng Windows Defender Security Center nếu muốn.

Loại bỏ các thư mục được bảo vệ khỏi Controlled Folder Access trong Windows Defender Security Center

1. Mở Windows Defender Security Center và nhấp vào biểu tượng Virus & threat protection.

Virus & threat protection

2. Nhấp vào Manage ransomware protection trong phần Ransomware protection section.

Manage ransomware protection

3. Nhấp vào Protected folders.

Chọn Protected folders

4. Nhấp vào Yes khi được UAC nhắc nhở để phê duyệt.

5. Nhấp vào thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn xóa và nhấp vào Remove.

Remove

6. Nhấp vào OK để xác nhận.

OK

7. Khi hoàn thành việc xóa các thư mục, bạn có thể đóng Windows Defender Security Center nếu muốn.

Thêm thư mục được bảo vệ vào Controlled Folder Access trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Nhập lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enter.

Add-MpPreference -ControlledFolderAccessProtectedFolders "Full path of folder"

Thay thế phần Full path of folder trong lệnh trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế của thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn thêm làm thư mục được bảo vệ.

Ví dụ:

Add-MpPreference -ControlledFolderAccessProtectedFolders "D:\My protected folder"

3. Bây giờ bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Đóng PowerShell

Loại bỏ các thư mục được bảo vệ khỏi Controlled Folder Access trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Nhập lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enter.

Remove-MpPreference -ControlledFolderAccessProtectedFolders "Full path of folder"

Thay thế phần Full path of folder trong lệnh ở trên với đường dẫn đầy đủ thực tế của thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn xóa.

Ví dụ:

Remove-MpPreference -ControlledFolderAccessProtectedFolders "D:\My protected folder"

3. Bây giờ bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

PowerShell

Cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access trong Local Group Policy Editor

Các thư mục được bảo vệ mà bạn thêm bằng cách sử dụng tùy chọn này không thể bị xóa bằng cách trong phần “Loại bỏ các thư mục được bảo vệ khỏi Controlled Folder Access trong Windows Defender Security Center” và “Loại bỏ các thư mục được bảo vệ khỏi Controlled Folder Access trong PowerShell” được đề cập ở trên.

Local Group Policy Editor chỉ có sẵn trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

Tất cả các phiên bản có thể áp dụng phần “Cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access trong Registry Editor” bên dưới.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Trong ngăn bên trái của Local Group Policy Editor, điều hướng đến vị trí bên dưới.

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Defender Antivirus\Windows Defender Exploit Guard\Controlled Folder Access

Điều hướng vị trí

3. Trong khung bên phải của Controlled Folder Access trong Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào Configure protected folders policy để chỉnh sửa nó (xem ảnh chụp màn hình ở trên).

4. Thực hiện bước 5 (mặc định) hoặc bước 6 (cấu hình) bên dưới cho những gì bạn muốn thực hiện.

5. Để không cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access

A) Chọn Not Configured hoặc Disabled, nhấp vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới (xem phần bên trái của ảnh chụp màn hình phía dưới)

Not Configured là cài đặt mặc định.

6. Để định cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access:

A) Chọn Enabled và nhấp vào nút Show trong Options (xem phần bên trái của ảnh chụp màn hình phía dưới).

B) Trong cột Value name, nhập đường dẫn đầy đủ của thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn thêm làm thư mục được bảo vệ (xem phần bên phải của ảnh chụp màn hình phía dưới)

Bạn sẽ cần phải nhấp đúp vào trường để có thể nhập đường dẫn đầy đủ.

C) Trong cột Value ở bên phải ứng dụng đã thêm, hãy nhập số 0 (xem phần bên phải của ảnh chụp màn hình phía dưới).

Bạn sẽ cần phải nhấp đúp vào trường để có thể nhập số.

D) Nếu bạn muốn xóa một thư mục đã thêm, hãy nhấp đúp vào trường Value nameValue cho ứng dụng bạn muốn xóa và xóa cho đến khi các trường này trống (xem phần bên phải của ảnh chụp màn hình phía dưới).

E) Khi hoàn tất việc thêm và xóa thư mục, hãy nhấp vào OK (xem phần bên phải của ảnh chụp màn hình phía dưới).

F) Nhấp vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới (xem phần bên trái của ảnh chụp màn hình phía dưới).

Nhấp Ok

Chuyển sang bước 7

7. Khi hoàn tất, đóng Local Group Policy Editor.

Cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access trong Registry Editor

Các thư mục được bảo vệ mà bạn thêm bằng cách sử dụng tùy chọn này không thể bị xóa bằng cách trong phần “Loại bỏ các thư mục được bảo vệ khỏi Controlled Folder Access trong Windows Defender Security Center” và “Loại bỏ các thư mục được bảo vệ khỏi Controlled Folder Access trong PowerShell” được đề cập ở trên.

Tùy chọn này tương tự như trong phần “Cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access trong Local Group Policy Editor”.

1. Thực hiện bước 2 (mặc định), bước 3 (thêm ứng dụng) hoặc bước 4 (xóa ứng dụng) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

2. Để không định cấu hình thư mục được bảo vệ cho Controlled Folder Access

Đây là thiết lập mặc định. Nó sẽ xóa tất cả các ứng dụng được thêm bằng cách này.

A) Nhấp vào file bên dưới để tải xuống.

Undo_Configure_protected_folders_group_policy.reg

B) Lưu file .reg trên vào desktop của bạn.

C) Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

D) Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run, Yes (UAC), Yes OK để đồng ý việc hợp nhất.

3. Cấu hình thư mục được bảo vệ để thêm thư mục được bảo vệ

A) Nhấp vào file bên dưới để tải xuống.

File .reg có thể tải xuống này sẽ thêm các registry key để bạn có thể dễ dàng cài đặt trong bước này.

Configure_protected_folders_group_policy.reg

B) Lưu file .reg vào desktop của bạn.

C) Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

D) Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run, Yes (UAC), Yes OK để đồng ý việc hợp nhất.

E) Nhấn các phím Win+R để mở Run, gõ regedit vào Run và nhấn vào OK để mở Registry Editor.

F) Điều hướng đến key bên dưới trong ngăn bên trái của Registry Editor .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Windows Defender Exploit Guard\Controlled Folder Access\ProtectedFolders

Registry Editor

G) Trong ngăn bên phải của key ProtectedFolders, nhấp chuột phải vào một khoảng trống, nhấp vào New, rồi nhấp vào String Value (xem ảnh chụp màn hình ở trên)

H) Gõ đường dẫn đầy đủ của thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn thêm làm tên của String Value này và nhấn Enter.

String Value

I) Nhấp đúp vào String Value này (ví dụ: "D:\My protected folder") để sửa đổi nó (xem ảnh chụp màn hình ở trên)

J) Nhập số 0 và nhấp vào OK.

Nhập 0

K) Lặp lại các bước từ 3G đến 3J nếu bạn muốn thêm các thư mục khác làm thư mục được bảo vệ.

L) Khi hoàn tất việc thêm các thư mục, bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

4. Cấu hình thư mục được bảo vệ để loại bỏ thư mục được bảo vệ

A) Nhấn các phím Win+R để mở Run, gõ regedit vào Run và nhấn vào OK để mở Registry Editor.

B) Điều hướng đến key bên dưới trong ngăn bên trái của Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Windows Defender Exploit Guard\Controlled Folder Access\ProtectedFolders

Điều hướng

C) Trong ngăn bên phải của key ProtectedFolders, nhấp chuột phải vào string value (REG_SZ) của thư mục (ví dụ: "D:\My protected folder") bạn muốn xóa và nhấp vào Delete (xem ảnh chụp màn hình ở trên).

D) Nhấp vào Yes để xác nhận.

Yes

E) Khi hoàn thành việc xóa các thư mục, bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Hai, 23/07/2018 13:40
31 👨 3.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo