Tạo bảng trong AngularJS

Dữ liệu bảng thường được lặp lại theo thứ tự tự nhiên. Trong AngularJS, ng-repeat directive có thể được sử dụng để vẽ các bảng một cách dễ dàng. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng ng-repeat để tạo ra các bảng.

<table> <tr> <th>Ho va Ten</th> <th>Diem thi</th> </tr> <tr ng-repeat="monhoc in sinhvien.tenMonHoc"> <td>{{ monhoc.ten }}</td> <td>{{ monhoc.diemthi }}</td> </tr> </table>

Để tạo style cho bảng, bạn có thể được sử dụng CSS style.

<style> table, th , td { border: 1px solid grey; border-collapse: collapse; padding: 5px; } table tr:nth-child(odd) { background-color: #f2f2f2; } table tr:nth-child(even) { background-color: #ffffff; } </style>

Ví dụ:

Dưới đây là ví dụ cụ thể cho directive được giới thiệu bên trên.

<html> <head> <title>Tao bang trong AngularJS</title> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script> <style> table, th , td { border: 1px solid grey; border-collapse: collapse; padding: 5px; } table tr:nth-child(odd) { background-color: #f2f2f2; } table tr:nth-child(even) { background-color: #ffffff; } </style> </head> <body> <h2>Ung dung AngularJS</h2> <div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="sinhvienController"> <table border="0"> <tr><td>Nhap ho:</td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ho"></td></tr> <tr><td>Nhap ten: </td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ten"></td></tr> <tr><td>Ho va Ten: </td><td>{{sinhvien.hoten()}}</td></tr> <tr><td>Mon Hoc:</td><td> <table> <tr> <th>Ho va Ten</th> <th>Diem thi</th> </tr> <tr ng-repeat="monhoc in sinhvien.tenMonHoc"> <td>{{ monhoc.ten }}</td> <td>{{ monhoc.diemthi }}</td> </tr> </table> </td></tr> </table> </div> <script> var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []); ungdungAngularjs.controller('sinhvienController', function($scope) { $scope.sinhvien = { ho: "Tran Minh", ten: "Chinh", hocphi:200, tenMonHoc:[ {ten:'Vat Ly Dai Cuong',diemthi:7.0}, {ten:'Triet Hoc',diemthi:8.5}, {ten:'Toan',diemthi:7.5}, {ten:'Tieng Anh',diemthi:9.5}, {ten:'Kinh Te',diemthi:9.0} ], hoten: function() { var doituongsinhvien; doituongsinhvien = $scope.sinhvien; return doituongsinhvien.ho + " " + doituongsinhvien.ten; } }; }); </script> </body> </html>

Theo tutorialspoint

Bài trước: Các Filter trong AngularJS

Bài tiếp: Hướng dẫn cài đặt AngularJS

Thứ Năm, 26/07/2018 11:46
31 👨 228