Một số thành phần chính của hệ thống Linux

Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc một kiến thức cơ bản nhất, đó là các thành phần chính của hệ thống Linux. Ngoài ra là một số phím tắt thông dụng và các lệnh cơ bản được sử dụng trong Linux.

Một số thành phần chính của hệ thống Linux

- GNOMEKDE là hai giao diện đồ họa được sử dụng nhiều nhất trên các hệ thống Linux.

- Terminal: dùng để thực thi các dòng lệnh, giống với command promt của hệ thống Windows

- Root: tài khỏan quản trị trên hệ thống Linxu tương tự như tài khỏan Administrator trên Windows.

- Panel: khung điều khiển với nhiều chức năng thường xuất hiện dưới đáy của màn hình.

- SU (switch user): khi đăng nhập hệ thống với user thường chúng ta có thể sử dụng lệnh su để chuyển qua quyền root khi cần tiến hành các lệnh và dịch vụ cần thực hiện dưới quyền này, gần giống với lệnh runas trên hệ thống Windows.

- Man page: trang hướng dẫn.GNOME


Các thành phần chính của Desktop


Terminal (cửa sổ lệnh)

Một số lệnh cơ bản trên hệ Thống Linux

Lệnh

Mô tả

/

Root directory.

./

Current directory.

../

Parent directory.

Cat

Hiển thị nội dung tập tin. Sử dụng: cat <filename>

Cd

Chuyển thư mục,sử dụng : cd <directory_name>

Cp

Copy file/folder ,sử dụng : cp <source_filename><destination_filename>

echo $PATH

xem các biến đường dẫn hiện tại.

export

Xem các biến môi trường.

history

Xem các lệnh đã được thực hiện ví dụ: history 10 là liệt kê 10 lệnh được sử dụng gần nhất.

ifconfig

xem cấu hình TCP/IP (như ipconfig trên Windows).

Kill

kết thúc tiến trình: kill <PID>

ls

Liệt kê các file và folder của thư mục: ls <directory_name>

Mkdir

Tạo thư mục: mkdir <directory_name>

mv

Di chuyển thư mục hoặc file: mv <current_filename><new_filename>

passwd

Thay đổi password.

ps

Xem các tiến trình đang chạy trên hệ thống.

pwd

Hiển thị thư mục hiện hành.

rm

Xóa file :: rm <filename>

rmdir

Xóa thư mục : rmdir <directory_name>

shutdown

Tắt hệ thống

touch

Tạo file: touch <filename>

Một số phím tắt thông dụng

Ctrl+Alt+Backspace: tắt giao diện đồ họa đang sử dụng và trở ra màn hình log in.
Ctrl+Alt+Delete: Shut down và reboot hệ thống.
Ctrl+D: log out khỏi một terminal hay console session.
Ctrl+Alt+Fx: Chuyển màn hình.

----------------------------------------------
Tác giả: NGUYEN TRAN DAI HUNG
Các ý kiến đóng góp có thể gởi về địa chỉ [email protected]
Website: http://www.security365.biz

Thứ Sáu, 04/04/2008 14:39
31 👨 3.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo