Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P6

Sau đây Quản trị mạng sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những câu hỏi trắc nghiệm về lập trình vô cùng lý thú. Nếu bạn yêu thích chủ đề này hãy thử tài kiến thức của mình xem sao nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int i;

  for (i=2; ; i++) printf(“%3d”,i);

  };
  • Vòng lặp vô hạn
  • “ 2”
  • “ 1 2”
  • Kết quả khác 
 • Câu 2. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép đã chuyển tới một nơi nào đó đã được gán nhãn.
  • break.
  • goto.
  • continue.
  • exit.
 • Câu 3. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép dừng câu lệnh điều khiển:
  • break.
  • goto.
  • continue.
  • Cả 3 đáp án trên 
 • Câu 4. Trong ngôn ngữ C, khai báo “int array[3][5]” có nghĩa là:
  • Các phần tử của mảng là các số nguyên
  • Là một mảng hai chiều tối đa là 15 phần tử và mỗi phần tử là một số nguyên
  • array[3][5] là một phần tử của mảng
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 5. Tìm lỗi sai trong chương trình sau:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int sum;

  sum= 453+343

  printf(“\Ket qua la: “ sum) ;

  } ;
  • Thiếu dấu chấm phẩy (;)
  • Thiếu dấu phẩy (,)
  • Thiếu kí tự đặc tả
  • Cả 3 yếu tố trên 
 • Câu 6. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int i,j;

  for (i=1; i<4; i++) j=i; printf(“%3d”,j);

  };
  • "1 2 3 4”.
  • “ 4”.
  • “ 3”.
  • Kết quả khác 
 • Câu 7. Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là:
  • AND, NOT, OR.
  • NOT, OR, AND.
  • OR, NOT, AND.
  • NOT, AND, OR.
 • Câu 8. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int a=40, b=4;

  while(a!=b)

  if (a>b) a=a-b; else b=b-a; printf(“%d”,a);

  };
  • 2
  • 4
  • 16
  • Kết quả khác 
 • Câu 9. Giả sử trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo “double a[12]”, phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Thứ 8
  • Thứ 9
 • Câu 10. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void hoanvi(int *px, int *py)

  {

  int z ; z=*px;

  *px=*py ;

  *py=z ;

  } ;

  void main()

  {

  int a=15, b=21 ; hoanvi(a,b) ; printf (“%d %d”,a,b);

  };
  • “15 21”
  • “21 15”
  • Báo lỗi khi thực hiện chương trình 
  • Kết quả khác 
 • Câu 11. Kết quả chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void hoanvi(int px, int py)

  {

  int pz;

  pz=px; px=py; py=pz;

  };

  void main()

  {

  int a=15, b=21; hoanvi(a,b);

  printf(“%d %d”,a,b);

  };
  • “21 15”
  • “15 21”
  • Báo lỗi khi thực hiện chương trình
  • Kết quả khác
 • Câu 12. Phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích của việc dùng hàm:
  • Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh
  • Dễ bảo trì
  • Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh
  • Tất cả ý trên đều sai 
 • Câu 13. Khai báo các biến: int m,n; float x,y; Lệnh nào sai:
  • n=5
  • x=10
  • y=12.5
  • m=2.5
 • Câu 14. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:
  #include <stdio.h >

  void main()

  {

  char *s;

  s=”chao cac ban”; strcpy(&s[5],&s[9]); printf(“%s”,s);

  };
  • “chao”.
  • “chao cac”.
  • “chao ban”.
  • “chao cac ban”.
 • Câu 15. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int a=100, b=6; double f;

  f=(double)a/(double)b; printf(“%2.2f”,f);

  };
  • “16”.

  • “16.00”.

  •  “16.67”.

  • Kết quả khác 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 03/11/2018 08:44
54 👨 8.150
0 Bình luận
Sắp xếp theo