Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P14

Bạn là người thường xuyên viết về những code lập trình, vậy bạn có tự tin với kiến thức mình đang có không? Hãy thử kiểm tra cùng những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của chúng tôi.

Xem thêm:

 • Câu 1. Chọn một phát biểu sai:
   1. Chuỗi là một mảng các kí tự.
   1. Chui là mt mng các kí tvà kí tcui cùng có mã là
  • Chui là mng các kí tvà kí tcui cùng có mã là NULL

  • Chuỗi là mảng các trị 2 (1 byte)
 • Câu 2. Các định dạng nào sau đâu có thể sử dụng để xuất số nguyên không dấu:
  • “%d”
  • %unsigned”.
  • “%i”.
  • “%u”.
 • Câu 3. Định dạng nào dưới đây dùng để hiển thị một số thực:
  • “%f”
  • “%u”
  • “%i”
  • “%float”
 • Câu 4. Đâu là những toán tử toán học:
  • +, /, %
  • +, -, *, /, %, ++, --, >, <
  • &&, ||
  • +, -, *, /, %, =, !=
 • Câu 5. Một biến phải bắt đầu với:
  • Một kí tự thường như các chữ cái hoặc dấu gạch dưới
  • Một dấu gạch dưới
  • Một kí tự kiểu số
  • Một toán tử như: +, -…
 • Câu 6. Chọn kết quả của đoạn code sau:
  for (int i=1; i<10; i++)

  for(int j=1; j<10; j++)

  ì (j%i==0) printf(“Hello\n”);
  • 6 chuỗi “Hello”
  • 12 chuỗi “Hello”
  • 23 chuỗi “Hello”

  • Không có kết quả xuất ra màn hình 
 • Câu 7. Giá trị biến n là gì?
  int n=0;

  for (int i=0; i<10; i+=4) n+=i;
  • 8
  • 12
  • 16
  • 20
 • Câu 8. Kích thước của mảng là:
  • Số phần tử tối đa của mảng

  • Kích thước bộ nhớ sẽ cấp phát cho mảng
  • Cả hai câu trên đều đúng
  • Cả hai câu trên đều sai 
 • Câu 9. Đâu là phát biểu đúng nhất về biến động:
  • Chỉ phát sính trong quá trình thực hiện chương trình
  • Khi chạy chương trình, kích thước vùng biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ có thể thay đổi
  • Sau khi sử dụng có thể giải phóng đi để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói đến tập tin:
  • Tập tin là dữ liệu đã hoàn tất được lưu trong bộ nhớ ngoài bởi người dùng hay một chương trình
  • Hệ điều hành nhận biết một tập tin nhờ vào tên đầy đủ của nó gồm đường dẫn và tên tập tin
  • “C:\tm\TEN.txt” – Dạng mô tả tập tin trong C
  • “C:/tm/TEN.txt” – Dạng mô tả tập tin trong C
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 14/11/2018 16:53
32 👨 825
0 Bình luận
Sắp xếp theo