Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P13

Bạn là người yêu thích những ngôn ngữ lập trình và muốn tìm hiểu thêm những kiến thức xoay quanh chủ đề này. Để đem đến cho bạn đọc điều thú vị về lập trình, trong bài viết này Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc những bài trắc nghiệm hay về chủ đề này. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Để khai báo 1 hàm kiểm tra một mảng là tăng hay không ta dùng khai báo nào dưới đây:
  • void CheckAsc(int a[], int n);
  • int CheckAsc(int *a, intn);
  • long CheckAsc(int*S);
  • double CheckAsc(int S[], intn);
 • Câu 2. Đoạn code nào sẽ hoán vị 2 số a và b:
  • t=a; a=b; b=t;

  • t=a; a=b; t=b;
  • a=t; b=a; t=b;
  • t=b; b=a; a=t;
 • Câu 3. Trong các câu sau, câu nào đúng:
  • Giá trị của một biến có thể thay đổi được.

  • Giá trị của một biến không thể thay đổi được
  • Có thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.
  • Không thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.
 • Câu 4. Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu được gọi là:
  • Toán tử
  • Biểu thức.
  • Hàm 
  • Biến 
 • Câu 5. Kích thước của biến con trỏ là:
  • 1 byte.
  • 2 byte

  • 3 byte.
  • Không có đáp án nào đúng 
 • Câu 6. Cho biết giá trị của biểu thức: 2+4>2&&4<2;
  • 1
  • -1
  • 0
  • Không có đáp án nào đúng 
 • Câu 7. Giá trị lôgic của biểu thức sau là gì: !(1&&1||1&&0);
  • 1
  • 0
  • -1
  • Không có giá trị nào đúng 
 • Câu 8. Chọn biểu thức biểu diễn num là số nằm giữa 1 và 9 nhưng khônh phải là 4:
  • num>1&&num<9&&num!=4;
  • num>1||num<9&&num!=4;
  • num>=1&&num<=9&&num!=4;

  • Không câu nào đúng 
 • Câu 9. Tìm kết quả của chương trình sau:
  {

  int n;

  for (n=18; n>0; n/=2)

  printf(“%3d”,n);

  };
  • “18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1”.
  • “18 9 4 2 1”.
  • “18 9 4 2 1 0”.
  • Không đáp án nào đúng 
 • Câu 10. Tìm kết quả của chương trình sau:
  #include <stdio.h>

  main()

  {

  int i, ch;

  for (i=0, ch=’A’; i<5; i++, ch++) putchar(ch);

  };
  • “ABCDE”.
  • “ABC”.
  • “ACEG”.
  • Không đáp án nào đúng 
 • Câu 11. Tìm kết quả của chương trình sau:
  #include <stdio.h>

  main()

  {

  int i,ch;

  for (i=0,ch=’A’; i<4; i++,ch+=2) putchar(ch);

  };
  • “ABCDE”.
  • “ABC”.
   1. “ACEG”.
  • Không đáp án nào đúng 
 • Câu 12. Câu nào đúng nếu có khai báo:
  char *ptr;

  char msg[10]; char v;
  • ptr=v;
  • ptr=msg;
  • Cả hai câu đều đúng 
  • Không có câu nào đúng 
 • Câu 13. Tại sao hai hàm scanf() và printf() gọi là 2 hàm nhập, xuất có định dạng:
  • Vì chúng có chuỗi định dạng trong tham số.
  • Chúng thường dùng để nhập, xuất các trị trong chỉ một kiểu đã định trước.
  • 2 hàm trên không phải là hai hàm nhập xuất có định dạng.
  • Một lý do khác 
 • Câu 14. Hàm nào trong các hàm sau thuộc các hàm nhập xuất không định dạng:
  printf();

  scanf(); getchar(); putchar();
  • 1 và 2
  • 3 và 4 
  • 1 và 4
  • 2 và 3
 • Câu 15. Nếu strcmp(S1,S2) trả về số nguyên âm thì:
  • Nội dung của chuỗi S1 lớn hơn nội dung chuỗi S2
  • Nội dung chuỗi S1 nhỏ hơn nội dung chuỗi S2.
  • Nội dung chuỗi S1 bằng nội dung chuỗi S2.
  • Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng

Bạn cần cố gắng thêm
Bạn trả lời cũng khá đấy 
Kiến thức của bạn rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 10/11/2018 10:48
4,73 👨 2.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo