Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P12

Những câu hỏi về trắc nghiệm lập trình dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề này. Nếu bạn đang muốn theo học lập trình thì không nên bỏ qua seri bài trắc nghiệm về lập trình của Quản trị mạng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Với đoạn mã trên, giá trị c sẽ bằng bao nhiêu?
  public void A() { 

  byte a, b, c;

  a = 255;

  b = 122;

  c = (byte)(a & b); }
  • 122
  • 123
  • 255
  • 377
 • Câu 2. Hàm nào dùng để chọn giá trị lớn nhất trong một dãy ô
  • Count
  • Average
  • Max
  • Post
 • Câu 3. Một form được khai báo như sau: Khi gửi thông tin lên server, biến nào sau đây được thiết lập:
  <form action=dang_nhap1.php method=post>
  • $_GET[]
  • $_POST[]
  • $_SESSION
  • $_COOKIE
 • Câu 4. public void DoSomething(string someArgument). Tag XML đã dùng sự kiện someArgument nào trong đoạn mã trên?
  • method name=someArgument
  • function name=someArgument
  • argument name=someArgument
  • parameter name=someArgument
 • Câu 5. Đâu là kết quả của câu lệnh sau:
  printf(“%2f”,123.5678908);
  • 123.56
  • 123.567890
  • 123.567
  • Kết quả khác 
 • Câu 6. Nếu địa chỉ của S là 1000, thì giá trị của p là bao nhiêu:
  char S[20]=”aaaaaea”; char* p=strstr(S,”e”);
  • 1000
  • 1005
  • 1003
  • Kết quả khác 
 • Câu 7. Một số tác vụ sau sẽ được áp dụng để kiểm tra xem một số nguyên là lẻ hay chẵn:
  1. Begin (bắt đầu).

  2. Nhập số nguyên

  3. Nếu số đó là 0 thì hiển thị chuỗi: “Đây là số chẵn”.

  4. Ngược lại hiển thị: “Đây là số lẻ”.

  5. Chia n cho 2;

  6. End (kết thúc).

  Theo bạn, thứ tự các bước nào sau đây là đúng:
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • 1, 5, 4, 3, 2, 6
  • 1, 2, 5, 3, 4, 6
  • 1, 5, 3, 4, 2, 6
 • Câu 8. Trong số các định dạng dưới đây, định dạng nào dùng để in ra địa chỉ:
  • “%f”.
  • “%s”.
  • “%p”.
  • “%h”.
 • Câu 9. Khai báo hàm tìm giá trị lớn nhất trong một màng các số long dưới đây, khai báo nào đúng:
  • void Max(long *a);
  • long Max(long *a[]);
  • void Max(long a[], int n);
  • long Max(long *a, int n);
 • Câu 10. Khai báo hàm tính tổng các phần tử dưới đây, khai báo nào đúng:
  • void Sum( int a[]);
  • long Sum( int *a);
  • void Sum(int a[], int n);
  • Tất cả đều sai 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 14:34
51 👨 709
0 Bình luận
Sắp xếp theo