Hướng dẫn cài đặt RoundCube 0.7 với ISPConfig 3 trên nền tảng Debian Squeeze

Quản Trị Mạng - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phiên bản Stable mới nhất của hệ thống web mail RoundCube để hoạt động cùng với ISPConfig 3. Cách làm dưới đây có thể được áp dụng trên hầu hết các distribution của Linux.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành thì chúng ta cần phải gỡ bỏ squirrelmail (nếu đã được cài đặt sẵn) bằng cú pháp lệnh dưới đây:

apt-get remove squirrelmail

Và xóa file cấu hình trong thư mục apache2:

rm /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf

Việc tiếp theo cần làm tại đây là tải và cài đặt gói ứng dụng RoundCube. Để thực hiện, các bạn cần phải tạo mới 1 thư mục dành cho webmail và thay đổi thư mục:

mkdir /var/www/webmail/

cd /var/www/

Sau đó, tải và giải nén gói cài đặt của RoundCube tại đây:

wget http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/0.7/roundcubemail-0.7.tar.gz

tar xfz roundcubemail-0.7.tar.gz

mv roundcubemail-0.7/* webmail

rm roundcubemail-0.7.tar.gz

rm -rf roundcubemail-0.7

Thay đổi thư mục và mức phân quyền của folder:

cd webmail

chown -R www-data:www-data temp/ logs/

Việc tiếp theo cần làm ở đây là gán thêm tài khoản người dùng và cơ sở dữ liệu trong quá trình cài đặt RoundCube. Chúng ta có thể làm được việc này với SQL bằng cấu trúc lệnh sau:

CREATE DATABASE roundcubemail;

GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcubeuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

và flush quyền của user, nếu không thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi Database Connection:

FLUSH PRIVILEGES;

Thiết lập RoundCube:

Tiếp theo, các bạn khởi động trình duyệt và gõ địa chỉ: http://url-to-roundcube/installer/, làm theo hướng dẫn tại đây để cài đặt. Trang đầu tiên hiển thị các thành phần yêu cầu để cài RoundCube, nhấn nút START INSTALLATION để tiếp tục. Quá trình cài đặt này sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống 1 lần, nếu xảy ra lỗi – NOT OK thì các bạn cần phải bổ sung hoặc kích hoạt tính năng còn thiếu.

Khi hoàn tất, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bước tạo file cấu hình bằng cách nhấn Next. Thay đổi toàn bộ thiết lập trong form này tùy theo hệ thống của bạn, bên cạnh đó các bạn cũng đừng quên nhập lại các thiết lập của database đã được tạo trước đó trong phần Database Setup.

Sau đó, nhấn nút CREATE CONFIG và hệ thống sẽ hiển thị 2 ô text box với thông tin về file main.inc.phpdb.inc.php – chúng ta cần phải tạo trong thư mục /config. Cuối cùng, nhấn CONTINUE để chuyển sang bước thiết lập cuối cùng, toàn bộ khâu thiết lập này sẽ được hệ thống kiểm tra và xác nhận lại 1 lần nữa. Nhấn nút Initialize database để khởi tạo bảng cơ sở dữ liệu trong hệ thống database. Mặt khác, chúng ta còn có thể thử gửi email đi để kiểm tra thiết lập SMTP đã chuẩn xác hay chưa.

Việc cần làm cuối cùng tại đây là xóa bỏ toàn bộ thư mục chứa file cài đặt khỏi webserver:

rm -rf /var/www/webmail/installer

Gán thêm Alias:

Để mọi người có thể truy cập được hệ thống webmail qua domain thì chúng ta cần tạo mới hoặc chỉnh sửa file /etc/apache2/conf.d/roundcube.conf để gán thêm alias /webmail. Sử dụng lệnh:

vi /etc/apache2/conf.d/roundcube.conf

 # RoundCube alias and redirect functions
 Alias /webmail /var/www/webmail
 <Directory /var/www/webmail>
  Options +FollowSymLinks
  # This is needed to parse /var/www/webmail/.htaccess. See its
  # content before setting AllowOverride to None.
  AllowOverride All
  order allow,deny
  allow from all
 </Directory>
 # Protecting basic directories:
 <Directory /var/www/webmail/config>
     Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
 <Directory /var/www/webmail/temp>
     Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
     Order allow,deny
     Deny from all
 </Directory>
 <Directory /var/www/webmail/logs>
     Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
     Order allow,deny
     Deny from all
 </Directory>
 <IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_ssl.c>
   <Location /webmail>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTPS} !^on$ [NC]
    RewriteRule . https://www.yourdomain.com:8080/webmail/ [L]
   </Location>
  </IfModule>
 </IfModule>

Còn trong trường hợp bạn muốn truy cập webmail từ nhiều domain khác nhau mà không qua SSL thì chỉ việc xóa bỏ hoặc đặt dấu chú chích bên ngoài phần mod_rewrite. Để tìm hiểu kỹ hơn về việc này, các bạn hãy tham khảo thêm tại đây.

Và cuối cùng là 1 số thay đổi nho nhỏ giúp hệ thống hoạt động ổn định và nhanh hơn, chúng ta mở file main.inc.php:

vi /var/www/webmail/config/main.inc.php

Thay đổi:

[...]
$rcmail_config['message_cache_lifetime'] = '10d';
[...]
$rcmail_config['default_host'] = '';
[...]
$rcmail_config['smtp_server'] = '';
[...]
$rcmail_config['session_lifetime'] = 10;
[...]
$rcmail_config['create_default_folders'] = FALSE;
[...]

thành:

[...]
$rcmail_config['message_cache_lifetime'] = '30m';
[...]
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost';
[...]
$rcmail_config['smtp_server'] = '%h';
[...]
$rcmail_config['session_lifetime'] = 30;
[...]
$rcmail_config['create_default_folders'] = TRUE;
[...]

Sau đó, mở trình duyệt và nhập đường dẫn http://www.yourdomain.com/webmail để truy cập vào phần giao diện webmail vừa khởi tạo bên trên. Khá đơn giản và dễ dàng, chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 23/12/2011 14:33
31 👨 3.723
0 Bình luận
Sắp xếp theo