Hoạt động Rename trong Git

Tới giờ, cả Tom và Jerry đều đang sử dụng các lệnh bằng tay để biên dịch dự án của họ. Bây giờ, Jerry quyết định tạo Makefile cho dự án và cũng đặt một tên cho file " string.c".

[[email protected] project]$ pwd
/home/jerry/jerry_repo/project

[[email protected] project]$ ls
README src

[[email protected] project]$ cd src/

[[email protected] src]$ git add Makefile

[[email protected] src]$ git mv string.c string_operations.c

[[email protected] src]$ git status -s
A Makefile
R string.c −> string_operations.c

Git đang chỉ R trước tên file để chỉ rằng file đã được đặt lại tên.

Đối với hoạt động commit, Jerry sử dụng đuôi -a, mà làm cho git commit tự động tìm các file đã được chỉnh sửa.

[[email protected] src]$ git commit -a -m 'Added Makefile and renamed strings.c to
string_operations.c '

[master 94f7b26] Added Makefile and renamed strings.c to string_operations.c
1 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 src/Makefile
rename src/{string.c => string_operations.c} (100%)

Sau khi commit, anh ta push những thay đổi của anh ta tới repository.

[[email protected] src]$ git push origin master

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Counting objects: 6, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 396 bytes, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To [email protected]:project.git
7d9ea97..94f7b26 master −> master

Bây giờ, các nhà lập trình khác có thể quan sát những thay đổi bằng cách cập nhật repository nội bộ của họ.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Repository trực tuyến trong Git

Bài tiếp: Hoạt động Delete trong Git

Thứ Tư, 22/08/2018 14:04
53 👨 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo