Hoạt động Delete trong Git

Tom cập nhật repository nội bộ và tìm mã nhị phân được biên dịch trong thư mục src. Sau khi quan sát thông báo commit, anh ta nhận ra rằng mã này được thêm bởi Jerry.

[tom@CentOS src]$ pwd
/home/tom/project/src

[tom@CentOS src]$ ls
Makefile string_operations string_operations.c

[tom@CentOS src]$ file string_operations
string_operations: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses
shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped

[tom@CentOS src]$ git log
commit 29af9d45947dc044e33d69b9141d8d2dad37cc62
Author: Jerry Mouse <jerry@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 10:16:25 2013 +0530

Added compiled binary

VCS chỉ được sử dụng để giữ các code nguồn và không biểu diễn được các mã nhị phân. Vì thế, Tom quyết định dọn các file này từ trong repository. Với các thao tác xa hơn, anh ta sử dụng lệnh git rm.

[tom@CentOS src]$ ls
Makefile string_operations string_operations.c

[tom@CentOS src]$ git rm string_operations
rm 'src/string_operations'

[tom@CentOS src]$ git commit -a -m "Removed executable binary"

[master 5776472] Removed executable binary
1 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100755 src/string_operations

Sau khi commit, anh ta push những thay đổi tới repository.

[tom@CentOS src]$ git push origin master

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 310 bytes, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To gituser@git.server.com:project.git
29af9d4..5776472 master −> master

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hoạt động Rename trong Git

Bài tiếp: Sửa lỗi trong Git

Thứ Tư, 22/08/2018 14:45
44 👨 379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học Git