• Cách giao nhiệm vụ trong Google Drive Cách giao nhiệm vụ trong Google Drive
    Khi cộng tác trên các file trong Google Drive (Docs, Sheets và Slides), thật dễ mất kiểm soát ai đang hoạt động trên các phần cụ thể của dự án. Với Google Drive, bạn có thể phân công nhiệm vụ cho cộng tác viên trong nhóm của mình.
  • Cách hợp nhất nhiều tài khoản Google Drive và Googe Photos Cách hợp nhất nhiều tài khoản Google Drive và Googe Photos
    Không thể hợp nhất trực tiếp các tài khoản Google, do đó khó khăn trong việc di chuyển dữ liệu từ A đến B. Nếu muốn hợp nhất dữ liệu trên nhiều tài khoản Google Drive và Google Photos, đây là cách thực hiện.