Cách reset và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset lại và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar (thanh tác vụ) trong Windows 10.

Tại sao phải reset và xóa tất cả ứng dụng trên Taskbar?

Việc này có thể hữu ích nếu tùy chọn Unpin this program from taskbar (bỏ ghim chương trình này khỏi thanh tác vụ) không hoạt động đối với ứng dụng được ghim, hoặc bạn chỉ muốn nhanh chóng xóa tất cả các ứng dụng được ghim khỏi thanh tác vụ.

Theo mặc định, các ứng dụng được ghim trên thanh tác vụ được lưu ở 2 vị trí.

  • Trong registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband
  • Trong thư mục TaskBar ẩn:
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar

File .bat có thể tải xuống trong hướng dẫn này sẽ xóa nội dung ở các vị trí này, để reset lại và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên thanh tác vụ.

Bạn có thể reset và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar
Bạn có thể reset và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar

Cách reset và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar trong Windows 10

Để reset và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar trong Windows 10, hãy thực hiện như sau:

1. Tải xuống file Reset_Clear_Pinned_Apps_on_Taskbar.bat này, sau đó chạy file đó trên máy tính.

Nội dung của file .bat để tham khảo

Code:

DEL /F /S /Q /A "%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\*"
REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband /F
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

2. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Run.

Lưu ý: Nếu thích, bạn có thể dừng nhận lời nhắc Run bằng cách bỏ chặn file .bat đã tải xuống.

3. Bây giờ, bạn sẽ thấy màn hình của mình nhấp nháy khi Explorer được khởi động lại.

4. Tất cả các ứng dụng được ghim trên thanh tác vụ giờ sẽ được reset lại và xóa.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 19/06/2020 13:54
51 👨 2.698
0 Bình luận
Sắp xếp theo