Cách thêm "Edit or Run with" vào menu chuột phải của file PS1

File PS1 là một script hoặc cmdlet, được Windows PowerShell sử dụng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa menu Edit or Run with tùy chỉnh vào menu ngữ cảnh cho các file PowerShell .ps1 cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Menu ngữ cảnh Edit or Run with bao gồm các mục sau cho file PS1:

 • Run with PowerShell
 • Run with PowerShell as administrator
 • Run with PowerShell 7
 • Run with PowerShell 7 as administrator
 • Edit with PowerShell ISE
 • Edit with PowerShell ISE as administrator
 • Edit with PowerShell ISE (x86)
 • Edit with PowerShell ISE (x86) as administrator
 • Edit with Notepad
 • Edit with Notepad as administrator
Thêm "Edit or Run with" vào menu chuột phải của file PS1 trong Windows 10
Thêm "Edit or Run with" vào menu chuột phải của file PS1 trong Windows 10

Cách thêm "Edit or Run with" vào menu chuột phải của file PS1 trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Thực hiện bước 2 (thêm - nhấp chuột phải), bước 3 (thêm - Shift + nhấp chuột phải) hoặc bước 4 (xóa) bên dưới tùy theo những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm menu ngữ cảnh file PS1 "Edit or Run with" (chỉ cần nhấp chuột phải để hiển thị), hãy tải file Add_Edit_or_Run_with_to_PS1_context_menu.reg.

Nội dung của tệp REG) - Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.ps1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.ps1]
@="Microsoft.PowerShellScript.1"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1]
"EditFlags"=dword:00020000
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,\
 00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,\
 33,00,32,00,5c,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,70,00,6f,00,77,\
 00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,5c,00,76,00,31,00,2e,00,30,00,\
 5c,00,70,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,2e,00,65,\
 00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\DefaultIcon]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe\",1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell]
@="Open"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Open\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with]
"MUIVerb"="Edit or Run with"
"Extended"=-
"SubCommands"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\001flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell"
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\001flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\" \"-Command\" \"if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\002flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\002flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\" \"-Command\" \"\"& {Start-Process PowerShell.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File \\\"%1\\\"' -Verb RunAs}\""[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\003flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7"
"Icon"="pwsh.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\003flyout\Command]
@="\"C:\\Program Files\\PowerShell\\7\\pwsh.exe\" \"-Command\" \"if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\004flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7 as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="pwsh.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\004flyout\Command]
@="\"C:\\Program Files\\PowerShell\\7\\pwsh.exe\" \"-Command\" \"\"& {Start-Process pwsh.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File \\\"%1\\\"' -Verb RunAs}\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\005flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\005flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\006flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\006flyout\Command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start PowerShell_ISE.exe \"\"%1\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\007flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86)"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\007flyout\Command]
@="\"C:\\WINDOWS\\syswow64\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\008flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86) as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\008flyout\Command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:\\WINDOWS\\syswow64\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe \"\"%1\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\009flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad"
"Icon"="notepad.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\009flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\010flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="notepad.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\010flyout\Command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:\\Windows\\System32\\notepad.exe \"\"%1\"\"' -Verb RunAs\""

3. Để thêm menu ngữ cảnh file PS1 "Edit or Run with" (bấm Shift + nhấp chuột phải để hiển thị), tải file Add_Shift + Edit_or_Run_with_to_PS1_context_menu.reg.

Nội dung của file REG - Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.ps1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.ps1]
@="Microsoft.PowerShellScript.1"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1]
"EditFlags"=dword:00020000
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,\
 00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,\
 33,00,32,00,5c,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,70,00,6f,00,77,\
 00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,5c,00,76,00,31,00,2e,00,30,00,\
 5c,00,70,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,2e,00,65,\
 00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\DefaultIcon]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe\",1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell]
@="Open"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Open\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with]
"MUIVerb"="Edit or Run with"
"Extended"=""
"SubCommands"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\001flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell"
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\001flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\" \"-Command\" \"if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\002flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\002flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\" \"-Command\" \"\"& {Start-Process PowerShell.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File \\\"%1\\\"' -Verb RunAs}\""[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\003flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7"
"Icon"="pwsh.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\003flyout\Command]
@="\"C:\\Program Files\\PowerShell\\7\\pwsh.exe\" \"-Command\" \"if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\004flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7 as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="pwsh.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\004flyout\Command]
@="\"C:\\Program Files\\PowerShell\\7\\pwsh.exe\" \"-Command\" \"\"& {Start-Process pwsh.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File \\\"%1\\\"' -Verb RunAs}\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\005flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\005flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\006flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\006flyout\Command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start PowerShell_ISE.exe \"\"%1\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\007flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86)"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\007flyout\Command]
@="\"C:\\WINDOWS\\syswow64\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\008flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86) as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\008flyout\Command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:\\WINDOWS\\syswow64\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell_ise.exe \"\"%1\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\009flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad"
"Icon"="notepad.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\009flyout\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe\" \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\010flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="notepad.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with\shell\010flyout\Command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:\\Windows\\System32\\notepad.exe \"\"%1\"\"' -Verb RunAs\""

4. Để loại bỏ menu ngữ cảnh file PS1 "Edit or Run with", tải file Remove_Edit_or_Run_with_from_PS1_context_menu.reg.

Nội dung của file REG - Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Edit-Run-with]

5. Lưu file .reg vào desktop.

6. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

7. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

8. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 25/06/2021 13:40
513 👨 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo