Cách sửa lỗi "An app default was reset" trên Windows 10

Bạn có thể nhận được thông báo trạng thái “An app default was reset” cùng với thông tin bổ sung “An app caused a problem with the default app setting for xxx files, so it was reset to...”.

Về cơ bản, loại file được liên kết mặc định của nó được reset lại thành ứng dụng Windows tích hợp thay vì ứng dụng bạn đặt.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục và ngừng nhận thông báo An app default was reset trên Windows 10.

Lưu ý: Bản sửa lỗi sẽ loại trừ các ứng dụng Windows tích hợp Microsoft Edge, Photos, 3D Builder, Zune Music và Zune Video khỏi danh sách trong hộp thoại Open with.

Bạn vẫn có thể đặt các chương trình mặc định cho các ứng dụng Windows và liên kết loại file trong Control Panel sau khi áp dụng cách khắc phục bên dưới.

Thông báo lỗi
Thông báo lỗi

Đây là cách thực hiện:

1. Thực hiện bước 2 (để sửa chữa) hoặc bước 3 (hoàn tác sửa chữa) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để khắc phục lỗi "An app default was reset", bạn tạo file text mới và copy đoạn code sau vào, lưu file với đuôi .reg và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Windows Registry Editor Version 5.00
; Microsoft.3DBuilder
;File Types: .3ds, .3mf, .bmp, .dae, .dxf, .fbx, .jpg, .obj, .ply, .png, .stl, .tga, .wrl
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXvhc4p7vz4b485xfp46hhk3fq3grkdgjg]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

; Microsoft Edge
;File Types: .htm, .html
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

;File Types: .pdf
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

;File Types: .svg
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXde74bfzw9j31bzhcvsrxsyjnhhbq66cs]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

;File Types: .xml
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXcc58vyzkbjbs4ky0mxrmxf8278rk9b3t]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

; Microsoft Photos
;File Types: .3g2,.3gp, .3gp2, .3gpp, .asf, .avi, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, mov, .mp4, mp4v, .mts, .tif, .tiff, .wmv
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

;File Types: Most Image File Types
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

;File Types: .raw, .rwl, .rw2 and others
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX9rkaq77s0jzh1tyccadx9ghba15r6t3h]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

; Zune Music
;File Types: .aac, .adt, .adts ,.amr, .flac, .m3u, .m4a, .m4r, .mp3, .mpa, .wav, .wma, .wpl, .zpl
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXqj98qxeaynz6dv4459ayz6bnqxbyaqcs]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

; Zune Video
;File Types: .3g2,.3gp, .3gpp, .avi, .divx, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp4, mp4v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .mts, .tod, .ts, .tts, .wm, .wmv, .xvid
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h]
"NoOpenWith"=""
"NoStaticDefaultVerb"=""

3. Để hoàn tác việc sửa lỗi "An app default was reset”, bạn cũng tạo file text mới với đoạn code dưới đây, lưu với đuôi .reg và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Windows Registry Editor Version 5.00

; Microsoft.3DBuilder
;File Types: .3ds, .3mf, .bmp, .dae, .dxf, .fbx, .jpg, .obj, .ply, .png, .stl, .tga, .wrl
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXvhc4p7vz4b485xfp46hhk3fq3grkdgjg]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

; Microsoft Edge
;File Types: .htm, .html
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

;File Types: .pdf
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

;File Types: .svg
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXde74bfzw9j31bzhcvsrxsyjnhhbq66cs]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

;File Types: .xml
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXcc58vyzkbjbs4ky0mxrmxf8278rk9b3t]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

; Microsoft Photos
;File Types: .3g2,.3gp, .3gp2, .3gpp, .asf, .avi, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, mov, .mp4, mp4v, .mts, .tif, .tiff, .wmv
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

;File Types: Most Image File Types
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

;File Types: .raw, .rwl, .rw2 and others
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX9rkaq77s0jzh1tyccadx9ghba15r6t3h]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

; Zune Music
;File Types: .aac, .adt, .adts ,.amr, .flac, .m3u, .m4a, .m4r, .mp3, .mpa, .wav, .wma, .wpl, .zpl
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXqj98qxeaynz6dv4459ayz6bnqxbyaqcs]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

; Zune Video
;File Types: .3g2,.3gp, .3gpp, .avi, .divx, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp4, mp4v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .mts, .tod, .ts, .tts, .wm, .wmv, .xvid
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h]
"NoOpenWith"=-
"NoStaticDefaultVerb"=-

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tạo để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tạo nếu muốn.

Thứ Hai, 02/03/2020 13:31
53 👨 2.374
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10