Cách xử lý lỗi trong Redux-Saga bằng khối try…catch

Học cách dùng thành phần khối try…catch trong ứng dụng Redux-Saga để xử lý lỗi hiệu quả.

Xử lý lỗi trong Redux-Saga

Redux-Saga quản lý các hành động không đồng bộ trong ứng dụng React dưới dạng thư viện middleware. Nó tạo các cuộc gọi không đồng bộ có thể đọc & kiểm tra bằng các hàm tạo.

Bạn phải xử lý lỗi đúng cách để phát triển ứng dụng hiệu quả. Trong Redux-Saga, khối try…catch là một thành phần hữu ích trong việc quản lý lỗi hiệu quả.

Khối try…catch trong JavaScript

Khối try…catch là một thành phần được dùng để xử lý các lỗi code tiềm năng trong JavaScript. Nó hoạt động bằng cách chạy một khối code và sau đó, nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong khối đó, nó sẽ bắt & quản lý chúng. Cú pháp khối try…catch như sau:

try {
  // Code chạy chương trình
}
catch(error) {
  // Code sửa lỗi
}

Triển khai khối try…catch trong Redux-Saga

Trong khối try…catch, xây dựng các hàm không đồng bộ trong khối try và xử lý bất kỳ lỗi tiềm ẩn trong khối catch.

Hãy làm theo những bước bên dưới để chạy khối try…catch trong Redux-Saga.

Bước 1: Nhập các phần phụ thuộc cần thiết

import { call, put, takeEvery } from 'redux-saga/effects';
import { fetchUserSuccess, fetchUserFailure } from './actions';
import { fetchUser } from './api';

Bước 2: Mô tả hàm Saga

function* getUser(action) {

 try {

  //Code không đồng bộ có thể gây lỗi
  const user = yield call(fetchUser, action.payload.userId);
  yield put(fetchUserSuccess(user));

 } catch (error) {

  // Xử lý lỗi
  yield put(fetchUserFailure(error));
 }

Trong khối try, bạn đặt code không đồng bộ có thể phát sinh lỗi. Ở ví dụ này, bạn dùng userId từ payload hành động để gọi hàm fetchUser bằng hiệu ứng call.

Nếu hàm không đồng bộ chạy thành công mà không phát sinh lỗi, quá trình sẽ chuyển sang dòng tiếp theo, tại nơi bạn gửi hành động fetchUserSuccess với dữ liệu người dùng đã truy xuất.

Nếu có lỗi xảy ra trong khi thực hiện code không đồng bộ, flow sẽ nhảy tới khối catch. Để xử lý vấn đề này, bạn gửi tác vụ fetchUserFailure trong khối catch và đối tượng lỗi dưới dạng payload của nó.

Bước 3: Xuất hàm Saga

export default function* userSaga() 
{
 yield takeEvery('FETCH_USER', getUser);
}

Bạn xuất hàm saga để theo dõi hành động FETCH_USER và gọi hàm tạo getUser bất cứ khi nào nó được gửi đi.

Trong Redux-Saga, bạn dễ dàng xử lý lỗi và triển khai hành động phù hợp với lỗi hoạt động không đồng bộ gặp phải. Điều này giúp bạn duy trì độ ổn định của ứng dụng và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Mục đích của khối try…catch trong Redux-Saga

Tương tự cách nó hoạt động trong JavaScript chuẩn, khối try…catch phục vụ chung mục đích trong Redux-Saga. Mục tiêu của nó là nhận diện và xử lý chính xác bất kỳ lỗi phát sinh trong suốt quá trình chạy saga.

Đây là việc cần thiết bởi bạn có thể gặp lỗi trong khi tạo các chương trình không đồng bộ. Nếu không được xử lý đúng cách, chương trình có thể bị lỗi hoặc chạy không ổn định.

Ví dụ khối try…catch trong Redux-Saga

import { call, put, takeLatest } from 'redux-saga/effects';
import { fetchUserSuccess, fetchUserFailure } from './actions';
import { fetchUser } from './api';

function* getUser(action) {

 try {

  const user = yield call(fetchUser, action.payload.userId);
  yield put(fetchUserSuccess(user));

 } catch (error) {

  yield put(fetchUserFailure(error));

 }
}
export default function* userSaga() {
  yield takeLatest('FETCH_USER', getUser);
}

Ở ví dụ này, bạn dùng hiệu ứng call để gọi phương thức fetchUser không đồng bộ để trả về dữ liệu người dùng. Nếu cuộc gọi thành công, hành động fetchUserSuccess gửi dữ liệu đã nhận cùng với nó. Nếu một cuộc gọi xảy ra lỗi, nó sẽ gửi hành động fetchUserFailure kèm theo thông báo lỗi.

Lợi ích khi dùng khối try…catch trong Redux-Saga

Dùng khối try…catch trong Redux-Saga, bạn sẽ nhận được một số lợi ích sau:

 1. Cải thiện xử lý lỗi: Khối try…catch xử lý lỗi trong app Redux-Saga hiệu quả. Bạn sửa lỗi đã tìm thấy bằng cách áp dụng các thủ tục xử lý lỗi chính xác trước khi chúng có ảnh hưởng tiêu cực tới ứng dụng.
 2. Nâng cao tính ổn định của ứng dụng: Nếu dùng khối try…catch trong Redux-Saga để quản lý lỗi đúng cách, độ ổn định của ứng dụng sẽ tăng. Phát hiện và xử lý lỗi ngăn chương trình bị treo hay không phản hồi khi gặp sự cố bất ngờ. Khối try…catch cho phép bạn nhanh chóng xử lý lỗi, đảm bảo ứng dụng vẫn ổn định, thay vì để lỗi nhân lên, làm gián đoạn hoạt động của ứng dụng.
 3. Duy trì trải nghiệm người dùng: Quản lý lỗi quan trọng trong việc trải nghiệm người dùng mượt mà. Khi xảy ra lỗi trong suốt các hoạt động không đồng bộ, chẳng hạn như các cuộc gọi API hay tìm nạp dữ liệu, xử lý chúng nhanh và hiệu quả bằng cách kết hợp vấn đề này với người dùng là quan trọng. Dùng khối try…catch trong Redux-Saga để bắt lỗi và chạy các tác vụ phù hợp hoặc hiện thông báo lỗi tới người dùng để duy trì trải nghiệm tốt ngay cả khi phát sinh vấn đề.
 4. Tạo điều kiện gỡ và theo dõi lỗi: Khối try…catch ảnh hưởng đáng kể tới việc theo dõi và gỡ lỗi. Khi báo cáo lỗi, việc nhận diện và xử lý lỗi trong ứng dụng trở nên đơn giản hơn.

Nếu đã có thông tin lỗi chi tiết, bạn có thể nhanh chóng nhận diện gốc rễ của vấn đề và thực hiện các bước quan trọng để xử lý nó, từ đó, cải thiện chất lượng tổng thể và khả năng tồn tại của ứng dụng React.

Tóm lại, khối try…catch cực kỳ hữu ích trong việc xử lý lỗi ở ứng dụng Redux-Saga. Vì thế, hãy sử dụng nó khi gặp phải vấn đề.

Thứ Ba, 06/06/2023 16:34
51 👨 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo