Cách dùng hàm STDEV trong Excel tính độ lệch chuẩn

Hàm STDEV trong Excel thuộc hàm thống kê dùng để ước tính độ lệch chuẩn, sự thay đổi của dữ liệu, giúp bạn biết được số liệu trong bảng thay đổi như nào. Với hàm STDEV trong Excel thì quá tình tính toán độ lệch chuẩn của dữ liệu nhanh và chính xác hơn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dùng hàm STDEV trong Excel.

Hướng dẫn dùng hàm STDEV trong Excel

Cú pháp cho hàm STDEV như sau =STDEV (number1, [number2], ...). Trong đó:

  • Number1: Là đối số bắt buộc, có thể là các số thực, một dải ô được đặt tên hoặc tham chiếu ô đến vị trí của dữ liệu
  • Number2,…: Là đối số tự chọn dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể.

Ví dụ sử 1 dụng hàm STDEV trong Excel

Chúng ta có bản số lượng sản phẩm trong tháng 11 đã bán được dưới đây. Trước hết, bạn sẽ tính số lượng trung bình sản phẩm đã bán được.

Bước 1:

Bạn dùng hàm AVERAGE trong Excel để tính giá trị trung bình.

Tính trung bình trong Excel

Kết quả chúng ta đã có được giá trị trung bình cho sản phẩm bán được trong tháng 11.

Kết quả trung bình trong Excel

Bước 2:

Tiếp đến người dùng sẽ dùng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Nhập =STDEV(E2:E8) để thực hiện.

Công thức hàm tính lệch chuẩn trong Excel

Ngay sau đó chúng ta được giá trị lệch chuẩn như hình dưới đây.

Kết quả giá trị lệch chuẩn trong Excel

Ví dụ 2 dùng hàm STDEV trong Excel

Chúng ta sẽ tính độ lệch chuẩn sản phẩm bán được trong từng tháng.

Ví dụ hàm STDEV trong Excel

Bước 1:

Tại ô nhập kết quả độ lệch chuẩn trong bảng, bạn nhập công thức =STDEV(E2:G2) rồi nhấn Enter.

Độ lệch chuẩn cho sản phẩm Excel

Sau đó bạn cũng có được độ lệch chuẩn đầu tiên cho sản phẩm qua từng tháng

Hiện giá trị lệch chuẩn sản phẩm qua từng tháng Excel

Bước 2:

Chúng ta chỉ cần kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại là được.

Tính giá trị lệch chuẩn Excel

Thứ Hai, 11/12/2023 20:37
31 👨 464
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel