Các lệnh phổ biến trong Docker

Docker là một chương trình máy tính thực hiện ảo hóa cấp hệ điều hành, còn được gọi là "container hóa".

1. Xuất container máy chủ nginx bằng một lệnh duy nhất

docker container run --publish 80:80 nginx

Thực thi lệnh trên sẽ có tác dụng như sau:

  • Tải image ‘nginx' từ hub Docker.
  • Bắt đầu một container mới từ image đó.
  • Mở cổng 80 trên IP máy chủ.
  • Định tuyến lưu lượng đến IP container, cổng 80.

2. Chạy một container trong chế độ nền

docker container run --publish 80:80 --detach nginx

Lệnh này chạy trên máy chủ nginx trong chế độ nền. Tùy chọn detach cho Docker chạy container trong nền.

3. Liệt kê tất cả các container đang chạy

docker container ls

Lệnh trên liệt kê tất cả các container trong Docker và trạng thái của chúng.

4. Dừng một container

docker container stop {containerID}

ContainerID có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng lệnh ls liệt kê danh sách tất cả các container. ID container có thể là vài chữ số, miễn sao nó là duy nhất.

5. Chạy container mới với tên được chỉ định

docker container run --publish 80:80 --detach --name linuxhost nginx

Một container mới với image máy chủ web nginx được bắt đầu với tên linuxhost.

6 .Xem nhật ký container

docker container logs {containerName}

Lệnh trên hiển thị nhật ký cho container được chỉ định. Tên của container có thể được lấy bằng cách sử dụng lệnh ls liệt kê danh sách tất cả các container.

7. Xem các tiến trình đang chạy trong một container

docker container top {containerName}

Lệnh này liệt kê tất cả các tiến trình đang chạy trong container. Tên của container có thể được lấy bằng cách sử dụng lệnh ls liệt kê danh sách tất cả các container.

8. Liệt kê tất cả các lệnh bằng lệnh help

docker container --help

Lệnh này liệt kê tất cả các lệnh người dùng có thể thực hiện trên một container.

9. Liệt kê tất cả các container

docker container ls -a

Lệnh này liệt kê tất cả các container với bất kỳ trạng thái nào trong Docker.

10. Xóa container bằng container ID

docker container rm {containerID1} {containerID2} ...

Lệnh này sẽ xóa tất cả các container ID không chạy được chỉ định bởi dấu cách.

11. Buộc loại bỏ container đang chạy

docker container rm -f {containerID}

Tùy chọn -f cho lệnh rm cho phép loại bỏ một container đang chạy trong Docker.

12. Xóa tất cả các container bằng ký tự đại diện thay thế

docker stop $(docker ps -a -q)

docker rm $ (docker ps -a -q)

Lệnh này dừng tất cả các container trước và sau đó loại bỏ tất cả chúng. Trên Windows 10, sử dụng Powershell thay vì Command Prompt và các lệnh trên sẽ hoạt động.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/02/2019 13:35
52 👨 1.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo