2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Nếu không muốn phải trả bất kỳ một khoản phí nào

Khi hệ điều hành Windows của bạn bị lỗi nghiêm trọng nào đó hoặc bị treo,… thường thì giải pháp để khắc phục lỗi là cài đặt lại hệ điều hành. Và người dùng Windows sẽ phải sử dụng Product Key để cài đặt lại hệ điều hành. Tuy nhiên để “mua” Product Key bạn sẽ phải cần đến một khoản phí kha khá.

Nếu không muốn phải trả bất kỳ một khoản phí nào, tốt nhất bạn nên sao lưu Product Key hoặc Activation Key để đề phòng trong trường hợp xấu có thể xảy ra. Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn 2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và Windows 8.1.

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết 5 cách thay đổi Product key trên Windows 10 tại đây.

1. Sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và Windows 8.1

Thực hiện theo các bước dưới đây để sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và Windows 8.1:

Bước 1:

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run, sau đó trên cửa sổ lệnh Run bạn nhập "notepad" vào đó rồi nhấn Enter hoặc click chọn OK để mở một Notepad mới.

Mở Notepad

Bước 2:

Trên Notepad mới, bạn sao chép và dán script dưới đây vào:

#Main function
Function GetWin8Key
{
$Hklm = 2147483650
$Target = $env:COMPUTERNAME
$regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
$DigitalID = "DigitalProductId"
$wmi = [WMIClass]"\\$Target\root\default:stdRegProv"
#Get registry value
$Object = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$DigitalID)
[Array]$DigitalIDvalue = $Object.uValue
#If get successed
If($DigitalIDvalue)
{
#Get producnt name and product ID
$ProductName = (Get-itemproperty -Path "HKLM:Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" -Name "ProductName").ProductName
$ProductID = (Get-itemproperty -Path "HKLM:Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" -Name "ProductId").ProductId
#Convert binary value to serial number
$Result = ConvertTokey $DigitalIDvalue
$OSInfo = (Get-WmiObject "Win32_OperatingSystem" | select Caption).Caption
If($OSInfo -match "Microsoft Windows 8" -or $OSInfo -match "Microsoft Windows 10")
{
if($Result)
{ [string]$value ="ProductName : $ProductName `r`n" `
+ "ProductID : $ProductID `r`n" `
+ "Installed Key: $Result"
$value
#Save Windows info to a file
$Choice = GetChoice
If( $Choice -eq 0 )
{
$txtpath = "C:\Users\"+$env:USERNAME+"\Desktop"
New-Item -Path $txtpath -Name "WindowsKeybackup.txt" -Value $value -ItemType File -Force | Out-Null
}
Elseif($Choice -eq 1)
{
Exit
}
}
Else
{
Write-Warning "Please run this script on Windows 8.x or Windows 10"
}
}
Else
{
Write-Warning "Please run this script on Windows 8."
} }
Else
{
Write-Warning "Failed to get Windows 8 product key,Some error occured."
}}
#Get user choice
Function GetChoice
{
$yes = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&Yes",""
$no = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&No",""
$choices = [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]($yes,$no)
$caption = "Confirming"
$message = "Save product key to a file?"
$result = $Host.UI.PromptForChoice($caption,$message,$choices,0)
$result
}
#Convert binary to serial number
Function ConvertToKey($Key)
{
$Keyoffset = 52
$isWin8 = [int]($Key[66]/6) -band 1
$HF7 = 0xF7
$Key[66] = ($Key[66] -band $HF7) -bOr (($isWin8 -band 2) * 4)
$i = 24
[String]$Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
do
{
$Cur = 0
$X = 14
Do
{
$Cur = $Cur * 256
$Cur = $Key[$X + $Keyoffset] + $Cur
$Key[$X + $Keyoffset] = [math]::Floor([double]($Cur/24))
$Cur = $Cur % 24
$X = $X - 1
}while($X -ge 0)
$i = $i- 1
$KeyOutput = $Chars.SubString($Cur,1) + $KeyOutput
$last = $Cur
}while($i -ge 0) $Keypart1 = $KeyOutput.SubString(1,$last)
$Keypart2 = $KeyOutput.Substring(1,$KeyOutput.length-1)
if($last -eq 0 )
{
$KeyOutput = "N" + $Keypart2
}
else
{
$KeyOutput = $Keypart2.Insert($Keypart2.IndexOf($Keypart1)+$Keypart1.length,"N")
}
$a = $KeyOutput.Substring(0,5)
$b = $KeyOutput.substring(5,5)
$c = $KeyOutput.substring(10,5)
$d = $KeyOutput.substring(15,5)
$e = $KeyOutput.substring(20,5)
$keyproduct = $a + "-" + $b + "-"+ $c + "-"+ $d + "-"+ $e
$keyproduct }

GetWin8Key

Bước 3:

Chọn vị trí lưu trữ và đặt 1 tên bất kỳ cho file và nhớ thêm phần đuôi mở rộng là .ps1 (loại bỏ phần đuôi mở rộng .txt đi).

Ví dụ:

Nếu muốn đặt tên cho file là Windowsbackupproductkey, sau đó bạn nhập tên đầy đủ vào khung File nameWindowsbackupproductkey.ps1.

Đặt tên cho file là Windowsbackupproductkey

Click chọn Save để lưu lại file.

Bước 4:

Kích chuột phải vào file mà bạn vừa tạo, sau đó chọn Run with PowerShell.

Chọn Run with PowerShell

Bước 5:

PowerShell sẽ yêu cầu bạn xác nhận có muốn lưu lại bản sao Productkey trên máy tính hay không. Nhập Y rồi nhấn Enter để xác nhận.

Nhập Y để xác nhận

Bước 6:

Product Key mà bạn sao lưu trên Windows 10, 8.1 và 8 sẽ được lưu trong file WindowsKeybackup.txt trên máy tính của bạn.

Product Key

2. PowerShell Script để sao lưu Product Key trên Windows 10, 8.1 và 8

Ngoài cách trên bạn có thể tải PowerShell Script để sao lưu Product Key trên Windows 10, 8.1 và 8.

Tải PowerShell Script về máy tại đây.

  1. Giải nén file WindowsKeybackup.rar mà bạn vừa tải về.
  2. Kích chuột phải vào file có tên windowsbackupproductkey.ps1 và chọn Run with PowerShell.
  3. Nhập Y trên cửa sổ PowerShell rồi nhấn Enter.

Và bây giờ bạn có thể xem Product Key mà bạn đã sao lưu trên máy tính Windows 10, 8.1 và 8.

Ngoài ra, bạn có thể ghi lại thủ công key Windows 10 của mình, sau đó khi đã cài, sửa máy xong, bạn chỉ cần nhập key cho Win lại là được.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 17/02/2020 08:59
4,310 👨 21.701
0 Bình luận
Sắp xếp theo