Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải mời bạn đọc tham khảo và test thử cùng Quản trị mạng. Bộ câu hỏi gồm 10 câu với 4 đáp án, hãy thử xem bạn trả lời đúng được bao nhiêu đáp án nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?
  • Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa
  • Phát hiện được lỗi cú pháp
  • Thông báo lỗi cú pháp
  • Tạo được chương trình đích
 • Câu 2. Phát biểu nào dưới đây đúng
  • Chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo các quy tắc được xác định bởi ngôn ngữ lập trình cụ thể
  • Trong chế độ thông dịch, mỗi câu lệnh của chương trình nguồn được dịch thành một câu lệnh của chương trình đích
  • Mọi bài toán đều có chương trình để giải trên máy tính
  • Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp
 • Câu 3. Chương trình dịch là chương trình có chức năng
  • Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy
  • Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thành chương trình thực hiện được trên máy
  • Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành chương trình thực hiện được trên máy
  • Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình hợp ngữ
 • Câu 2. Trong tin học, hằng là đại lượng
  • Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • Được đặt tên
  • Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán
 • Câu 5. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là
  • Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch
  • Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
  • Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
  • Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa
 • Câu 6. Trong các cách khai báo Hằng sau đây, cách khai báo nào là đúng ?
  • Const Pi = 3,14
  • Const = Pi
  • Const Pi = 3.1
  • D.Pi = 3.14
 • Câu 7. Hãy chọn phát biểu sai?
  • Các biến đều phải được khai báo và mỗi biến chỉ khai báo một lần
  • Một chương trình luôn luôn có hai phần: phần khai báo và phần thân
  • Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau
  • Chương trình dịch có hai loại: thông dịch và biên dịch
 • Câu 8. Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa CONST dùng để khai báo
  • Tên chương trình
  • Hằng
  • Biến
  • Thư viện
 • Câu 9. Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa USES dùng để khai báo
  • Tên chương trình
  • Hằng 
  • Biến 
  • Thư viện 
 • Câu 10. Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal
  • abc_123
  • _123abc
  • 123_abc
  • abc123
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 01/11/2018 14:09
2,916 👨 15.806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z