Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P3

Mời bạn đọc tham gia thử tài kiến thức với bộ câu hỏi xoay quanh chủ đề về lập trình dưới đây của Quản trị mạng. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu gồm 4 đáp án, hãy lựa chọn đáp án chính xác nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để in một chuỗi kí tự ra màn hình:
  • puts().
  • printf().
  • scanf().
  • gets().
 • Câu 2. Kết quả của chương trình sau:
   #include “stdio.h”

  void main()

  {

  int i; i=10;

  printf(“%o”,i);

  }
  • 8
  • 10
  • 12
  • Kết quả khác 
 • Câu 3. Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính:
  • Truyền bằng giá trị
  • Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số
  • Cả a và b đều đúng
  • Cả a và b đều sai
 • Câu 4. Cho biết giá trị của biểu thức 5>1
  • -1
  • 0
  • 1
  • Không câu nào đúng 
 • Câu 5. Cho biết giá trị của biểu thức 2+4>2&&4<2
  • 0
  • 1
  • -1
  • Không câu nào đúng 
 • Câu 6. Biến con trỏ có thể chứa:
  • Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác
  • Giá trị của một biến khác
  • Cả a và b đều đúng
  • Cả a và b đều sai
 • Câu 7. Dữ liệu kí tự bao gồm:
  • Các kí tự số chữ số
  • Các kí tự chữ cái
  • Các kí tự đặc biệt
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 8. Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì:
  • Kiểu trả về của hàm phải là kiểu void
  • Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void
  • Trước khi gọi hàm nó phải được khai báo
  • Hàm chỉ trả về kiểu dữ liệu boolean
 • Câu 9. Kiểu dữ liệu float có thể xử lí dữ liệu trong phạm vi nào:
  • 3.4*10-38 đến 3.4*1038.
  • -32768 đến 32767
  • -128 đến 127
  • 0…65535
 • Câu 10. Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C:
  • Kiểu mảng
  • Kiểu enum
  • Kiểu short int
  • Kiểu unsigned
Cần cố gắng hơn 
Kết quả khá tốt 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 14:15
51 👨 3.640
0 Bình luận
Sắp xếp theo