Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải

Lập trình là việc dùng ngôn ngữ lập trình và các công cụ, tiện ích để viết mã lệnh, xây dựng nên các chương trình, ứng dụng thực tế trên máy tính để phục vụ cho cuộc sống. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ đi thử làm những bài tập liên quan đến lập trình nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Cho văn phạm G = {Σ, ∆, P, S}, phân tích xâu vào theo phương pháp phân tích LL(1), trạng thái thành công là:
  • Ngăn xếp: $S, Đầu vào: $

  • Ngăn xếp: $, Đầu vào: $
  • Ngăn xếp: $S, Đầu vào: S$
  • Ngăn xếp: $S, Đầu vào: a$
 • Câu 2. Cho văn phạm G = {E → EE*|EE+|a|b} ∑ = {a, b ,*,+} ∆= {E} Chuỗi nào sau đây được sinh ra bởi G
  • a++b*

  • ab++a*

  • ab+ba*

  • Không có câu nào đúng 
 • Câu 3. Cho văn phạm G = {E → EE*|EE+|a|b} ∑ = {a, b ,*,+} ∆= {E} Dãy dẫn xuất của chuỗi abb++a* trong G gồm bao nhiêu bước suy dẫn (bao nhiêu lần áp dụng luật sinh)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Câu 4. Cho văn phạm G = {E → EE*|EE+|a|b} ∑ = {a, b ,*,+} ∆= {E} Dạng câu thứ 5 (tính dạng câu đầu tiên là E) trong dãy dẫn xuất trái nhất của chuỗi abb++a* trong G là:
  • abE+E*+

  • aEE*+

  • aEE+ +E*
  • abb+E*+

 • Câu 5. Cho văn phạm G = {E → EE*|EE+|a|b} ∑ = {a, b ,*,+} ∆= {E} Dãy dẫn xuất của chuỗi abb++a* trong G gồm bao nhiêu suy dẫn (bao nhiêu lần áp dụng luật sinh)
  • abE+E*+

  • aEE*+

  • aEE+E*+

  • abb+E*+

 • Câu 6. Cho văn phạm G = {S → aSb|bSa|SS|a|} ∑ = {a, b } ∆= {S} Chuỗi nào sau đây được sinh ra bởi G:
  • abbaa

  • aaba

  • bbaaaa

  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 7. Cho văn phạm G = {S → aSb|bSa|SS|a|} ∑ = {a, b } ∆= {S} Chuỗi nào sau đây KHÔNG được sinh ra bởi G:
  • abbaab

  • baabab

  • abbaabb

  • babbaaa

 • Câu 8. Văn phạm nào sau đây KHÔNG thực hiện được phân tích bằng phương pháp phân tích topdown?
  • G = { S ® aaA|abA;  A®bA | a} 

  • G = { S ® Aa|b;  A®Ab | Sa}

  • G = { S ® Aa|b;  A® aA | a}

  • G = { S ® Aa|b;  A®bA | b} 

 • Câu 9. Văn phạm nào sau đây thực hiện phân tích được bằng phương pháp phân tích LL(1)?
  • G = { S ® aaA|abA;  A®bA | a} 

  • G = { S ® Aa|b;  A®Ab | Sa} 

  • G = { S ® Aa|b;  A® aA | a}

  • G = { S ® Aa|b;  A®bA | b}  

 • Câu 10. Cho văn phạm G = {, , P, S}, phân tích xâu vào theo phương pháp phân tích bottom-up, trạng thái thành công là:
  • Ngăn xếp: $S, Đầu vào: $

  • Ngăn xếp: $, Đầu vào: $

  • Ngăn xếp: $S, Đầu vào: S$
  • Ngăn xếp: $S, Đầu vào: a$

Bạn cần tìm hiểu thêm về lập trình 
Có tiến bộ 
Kiến thức khá đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 09:18
52 👨 1.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo