Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P16

Những câu hỏi trắc nghiệm về lập trình sẽ là hành trang kiến thức đầu tiên giúp bạn bắt đầu làm quen với ngành lập trình. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chế độ truyền:
  1. Trong chế độ nhị phân, các byte được sử lí khác với giá trị trên thiết bị ngoại vi và có sự thực hiện chuyển đổi.
  2. Trong chế độ nhị phân, các kí tự được tổ chức thành từng dòng, được kết thúc bằng kí tự xuống dòng và có sự chuyển đổi.
  3. Trong chế độ văn bản, các kí tự được tổ chức thành từng dòng, mỗi dòng kết thúc bằng kí tự xuống dòng, có sự chuyển đổi của một số kí tự theo yêu cầu của môi trường.
  4. Trong chế độ nhị phân, các byte được sử lí đúng như giá trị trên thiết bị ngoại vi và không có sự thực hiện chuyển đổi nào.
  • 1 và 2
  • 1 và 3
  • 2 và 3
  • 2 và 4
 • Câu 2. Phát biểu nào sau là đúng khi nói về hàm fgets():
  • Hàm đọc 1 kí tự từ tệp, nếu thành công hàm cho mã đọc được. Nếu gặp cuối tệp hoặc có lỗi, hàm cho kí tự EOF
  • Hàm đọc 1 dãy kí tự từ tệp để lưu vào vùng nhớ mới
  • Khi dùng hàm nếu gặp kí tự xuống dòng thì kí tự mã số 10 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc
  • Khi dùng hàm, nếu gặp kí tự xuống dòng, thì kí tự mã số 10 và 13 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc.
 • Câu 3. Phát biểu đúng nhất về mẫu lệnh( f là con trỏ tệp): while ((ch=fgetc(f))!=EOF)…
  • Chọn 1 phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không
  • Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự xuống dòng
  • Ghi một phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không
  • Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự kết thúc
 • Câu 4. Phát biểu nào đúng khi nói về câu lệnh fflush(FILE *f):
  • Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công cho giá trị số tệp đang mở, trái lại, trả về EOF
  • Hàm làm sạch giá trị vùng đệm của tệp f, nếu thành công hàm cho giá trị EOF, trái lại, hàm trả vể 0
  • Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công trả về 0, trái lại, trả về EOF
  • Hàm xóa bộ nhớ đệm của bàn phím
 • Câu 5. Đấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fread();
  • int fread( void *ptr, int size, FILE *f, int n);
  • int fread( FILE *f, void *ptr, int size, int n);
  • int fread( int size, void *ptr, int n, FILE *f);
  • int fread( void *ptr, int size, int n, FILE *f);
 • Câu 6. Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fputs();
  • int puts(const char *s, FILE *f);
  • int puts( const char *s);
  • int puts(FILE *f, const char *s);
  • int puts(FILE *f);
 • Câu 7. Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fopen() để mở một file đã tồn tại đọc theo kiểu nhị phân:
  • f=fopen(“du_lieu”,”r”);
  • f=fopen(“du_lieu”,”w”);
  • f=fopen(“du_lieu”,”at”);
  • f=fopen(“du_lieu”,”rb”);
 • Câu 8. Hàm nào trả lại kích thước của một tệp được mở:
  • double filelength(int the_file);
  • long filelength(int the_file);
  • int filelength(int the_file);
  • Không có đáp án nào đúng
 • Câu 9. Câu lệnh sau có ý nghĩa gì:
  FILE *fopen(tep1,”ab”);
  • Mở tệp nhị phân để ghi
  • Mở tệp nhị phân đã có và ghi thêm dữ liệu nối tiếp vào tệp này
  • Mở tệp nhị phân để ghi mới
  • Mở tệp nhị phân để đọc
 • Câu 10. Hàm nào có thể thay đổi kích thước của tệp đang mở:
  • double chsize(int handle, long size);
  • long chsize(int handle, long size);
  • int chsize(int handle, long size);
  • Tất cả các đáp án trên.
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Kiến thức lập trình của bạn rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 14/11/2018 17:01
42 👨 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo