Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P15

Lập trình là một ngành học thu hút được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Không những thế cơ hội việc làm sau khi ra trường với nghề này vô cùng rộng mở. Vậy nên, nếu bạn yêu thích lập trình thì không nên bỏ qua seri bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Chọn câu trả lời đúng
  FILE* f= fopen(“FL.txt”,”r”);

  int n=7; fprintf(f,”%d”,n);
  • Đoạn code gây lỗi
  • Đoạn code không lỗi
  • Đoạn code này sẽ ghi trị 7 lên file “FL.txt”
  • Đoạn code này sẽ đọc một trị từ file “FL.txt” vào biến n
 • Câu 2. Khai báo hàm đọc một text file vào một mảng các số nguyên, hãy chọn khai báo đúng:
  • void Read( char* fName, int a[]);
  • void Read(char* fName, int a);
  • void Read(char* fName, int *a);
  • void Read(char* fName, int *&a, int &n);
 • Câu 3. Giả sử f là con trỏ tệp nhị phân. Để đọc từ f cho biến x kiểu int, ta có thể dùng:
  • fscanf(f,”%d”,x);
  • fread(&x,sizeof(int),1,f);
  • getw(f);
  • 2 và 3 đúng
 • Câu 4. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây:
  • Khi đọc kí tự có mã 1A từ file văn bản, C sẽ đọc thành kí tự có mã -1
  • Khi đọc file văn bản, cả hai kí tự OD và OA sẽ được C đọc thành 1 kí tự có mã OA
  • Khi đọc kí tự có mã OD từ file văn bản thì C sẽ bỏ qua
  • 1, 2 và 3 đều đúng
 • Câu 5. Cho khai báo FILE *f1,*f2; int c; và đoạn lệnh:
  f1=fopen(“source”,”rt”); f2=fopen(“TARGET”,”wt”); while((c=fgetc(f1))!=EOF) fputc(c,f2);
  • Độ dài file “source” luôn bé hơn độ dài file “TARGET”.
  • Độ dài file “source” bằng độ dài file “TARGET”.
  • Độ dài file “source” nói chung lớn hơn độ dài file “TARGET”.
  • Độ dài file “source” nói chung sẽ lớn hơn độ dài file “TARGET” 1 byte.
 • Câu 6. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 kí tự từ tệp:
  • getch();
  • fscanf();
  • fgetc();
  • scanf();
 • Câu 7. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một kí tự vào tệp:
  • putch();
  • puts();

  • fputs();
  • fputc();
 • Câu 8. Hàm nào dưới đây dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp:
  • putch();
  • fputc();
  • fputs();
  • puts();
 • Câu 9. Giả sử tệp DATA chứa 5 byte: “70, 26, 13, 10, 44”. Cho đoạn lệnh. Kết quả chương trình trên là bao nhiêu?
  FILE *f;

  char ch; f=fopen(“DATA”,”r”);

  while(!feof(f)) { ch=fgetc(f); printf(“%c”,ch);}; fclose(f);
  • “70,26,13,13,10,44”.
  • “70,26,13,10,44”.
  • “70,26,10,44”.
  • Đoạn lệnh bị lỗi 
 • Câu 10. Cho tệp nhị phân DATA chứa dãy các cấu trúc liền nhau L struct T{…} x;và f là con trỏ tệp đến DATA. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
  • Lệnh fseek(f,10,SEEK_END) định vị con trỏ tệp đến byte thứ 10 trong tệp
  • Đoạn lệnh fseek(f, 10, SEEK_END); định vị con trỏ tới cuối tệp
  • Giả sử tệp có n cấu trúc, lệnh fseek(f, n, SEEK_SET) sẽ đặt con trỏ tới cấu trúc cuối cùng của tệp
  • Giả sử tệp có n cấu trúc, lệnh fseek(f, n, SEEK_CUR); sẽ không làm thay đổi vị trí con trỏ của tệp
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 14/11/2018 16:56
52 👨 1.903
0 Bình luận
Sắp xếp theo