Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P7

Những câu hỏi trắc nghiệm về quản trị mạng đem đến cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề này. Mời bạn đọc tham khảo và thử tài kiến thức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Dịch vụ www chạy ở port nào?
  • 21
  • 80
  • 100
  • 110
 • Câu 2. Tập tin nào chứa khai báo địa chỉ máy chủ DNS?
  • /etc/named
  • /etc/resolv.conf
  • /var/named/server.com.vn.dns
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 3. Để bật chức năng chuyển gói tin (IP Forward), ta thực hiện:
  • Sửa nội dung tập tin “/etc/sysctl.conf”
  • Sửa nội dung file /proc/sys/net/ipv4/ip_forward có giá trị là 1
  • Thi hành lệnh echo 1 > ip_forward
  • Thi hành lệnh ./proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 • Câu 4. Lệnh nào dùng để kiểm tra dịch vụ DNS?
  • ping
  • ipconfig
  • nslookup
  • net map
 • Câu 5. Dịch vụ DNS Server có chức năng chính là gì?
  • Phân giải tên miền từ IP sang tên và ngược lại
  • Phân giải địa chỉ MAC sang IP và ngược lại
  • Phân giải tên netbios trong mạng LAN
  • Cho phép tạo mail để có thể sử dụng dịch vụ SMTP và POP3
 • Câu 6. Máy tính dùng hệ điều hành nào có thể gia nhập AD (Active Directory) domain?
  • Windows OS
  • Linux OS
  • Macintosh (MAC) OS
  • Android OS
 • Câu 7. Máy tính dùng hệ điều hành nào có thể xây dựng thành domain controller?
  • Windows 2000 ,2003, 2008
  • Windows NT, 2000 , 2003, 2008
  • Windows XP, Vista, Windows 7
  • Windows XP, 2003, 2008
 • Câu 8. Đặc điểm của domain user:
  • Lưu trữ tại DC, có thể login tại mọi domain member.
  • Lưu trữ tại DC, user thuộc máy nào chỉ có thể logon tại máy đó.
  • Tồn tại trên từng máy đơn, user thuộc máy nào chỉ có thể logon tại máy đó
  • Tồn tại trên từng máy đơn, có thể login tại mọi domain member
 • Câu 9. Để nâng cấp máy domain ta phải:
  • Chỉnh Preferred DNS về IP của DNS server, sau đó lên domain.
  • Chỉnh Preferred DNS về IP chính mình, sau đó lên domain.
  • Chỉnh Preferred DNS về IP của router, sau đó lên domain.
  • Chỉnh Preferred DNS về IP của Server trong LAN, sau đó lên domain.
 • Câu 10. Để cập nhật policy trong domain phải sử dụng lệnh:
  • gpupdate /force
  • gpedit /force
  • gpeditupdate /force
  • net update /force
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 13/11/2018 17:21
51 👨 517