Bạn biết gì về kiểu mảng trong lập trình?

Mời bạn đọc kiểm tra kiến thức lập trình của mình cùng những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng. Bộ câu hỏi gồm 10 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho:
  • Chèn thêm phần tử
  • Truy cập đến phần tử bất kì
  • Xóa một phần tử
  • Chèn thêm phần tử và xóa phần tử
 • Câu 2. Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?
  • Khai báo mảng của các bản ghi
  • Khai báo mảng xâu kí tự
  • Khai báo mảng hai chiều
  • Khai báo thông qua kiểu mảng đã có
 • Câu 3. Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?
  • mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
  • mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
  • mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];
  • mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
 • Câu 4. Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây?
  Var a : array[0..50] of real ;

  k := 0 ;

  for i := 1 to 50 do

  if a[i] > a[k] then k := i ;
  • Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng;
  • Tìm phần tử lớn nhất trong mảng;
  • Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng
  • Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng
 • Câu 5. Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
   Var m : array[0..10] of integer ;
  • a[10];
  • a(10);
  • a[9];
  • a(9);
 • Câu 6. Khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai?
  • var m : array[1..10] of array[0..9] of integer;
  • var m : array[1..20,1..40] of real;
  • var m : array[1..9;1..9] of integer;
  • var m : array[0..10,0..10] of char;
 • Câu 7. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp?
  • Là một tập hợp các số nguyên
  • Độ dài tối đa của mảng là 255
  • Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu
  • Mảng không thể chứa kí tự
 • Câu 8. Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần:
  • Khai báo một hằng số là số phần tử của mảng
  • Khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng
  • Khai báo chỉ số kết thúc của mảng
  • Không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định
 • Câu 9. Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?
  • Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng
  • Dùng để quản lí kích thước của mảng
  • Dùng trong vòng lặp với mảng
  • Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng
 • Câu 10. Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?
  • Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1
  • Có thể xây dựng mảng nhiều chiều
  • Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng
  • Độ dài tối đa của mảng là 255
Bạn cần cố gắng hơn 
Kiến thức về lập trình của bạn cũng khá đấy chứ 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 17:32
2,73 👨 2.044