Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA P10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình Java giúp bạn kiểm tra kiến thức cơ bản của mình về ngôn ngữ lập trình này. Bộ câu hỏi bao gồm 10 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Cho str = “Yunlin university”, lệnh str.lastIndexOf(“i”) trả về kết quả là bao nhiêu?
  • 4
  • 14
  • 7
  • Không có đáp án đúng 
 • Câu 2. Cho str = “Yunlin university”, lệnh str.lastIndexOf(“i”, 7) trả về kết quả là bao nhiêu?
  • 4
  • 14
  • 7
  • -1
 • Câu 3. Cho str = “Yunlin university”, lệnh str.lastIndexOf(“sti”) trả về kết quả là bao nhiêu?
  • 4
  • 14
  • false
  • -1
 • Câu 4. Sau khi chạy khối lệnh s = ?
  int s = 0;

  for (int i = 3; i < 10; i++)

  s += i;
  • 42
  • 55
  • 9
  • 29
 • Câu 5. Sau khi chạy khối lệnh s = ?
  for (int i = 0; i <= 10; i++) {

  int s = 0;

  s += i;}

  System.out.print(s);
  • 0
  • 55
  • 45
  • Lệnh sai 
 • Câu 6. Sau khi chạy khối lệnh s = ?
  int s = 0;

  for (int i = 0; i <= 10; i++)

  s += i;
  • 45
  • 55
  • 56
  • 0
 • Câu 7. Nếu chương trình chạy với lệnh java message -g cruel world, vậy tham số args[1] có giá trị là gì?
  public static void main(String[] args) {

  if (args[0].equals(“-g”))

  System.out.print(“Goodbye, “);

  for (int i = 1; i < args.length; i++)

  System.out.print(“ “ + args[i]); }
  • -g
  • cruel
  • world
  • -g cruel world
 • Câu 8. Nếu chương trình chạy với lệnh java message -g cruel world sẽ in kết quả là gì?
  public static void main(String[] args) {

  if (args[0].equals(“-g”))

  System.out.print(“Goodbye, “);

  for (int i = 1; i < args.length; i++)

  System.out.print(“ “ + args[i]); }
  • -g cruel world
  • cruel world
  • Goodbye, cruel world
  • Goodbye cruel world
 • Câu 9. Nếu khởi tạo 2 đối tượng class A extends KiemTra và class B extends KiemTra, id của đối tượng A có giá trị là:
  class KiemTra {

  private int i;

  private int nextId;

  public void setId() {

  id = nextId;

  nextId++;

  }

  }
  • 0
  • 1
  • 2
  • Không có giá trị 
 • Câu 10. Nếu khởi tạo 2 đối tượng class A extends KiemTra và class B extends KiemTra, id của đối tượng B có giá trị là?
  class KiemTra {

  private int i;

  private int nextId;

  public void setId() {

  id = nextId;

  nextId++;

  }

  }
  • 0
  • 1
  • 3
  • Không có giá trị 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả của bạn khá đấy 
Kiến thức Java của bạn rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 15/11/2018 17:26
51 👨 674
0 Bình luận
Sắp xếp theo