Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P12

Trắc nghiệm về cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích về chủ đề này để áp dụng vào học tập và làm việc. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu để bạn thử tài kiến thức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:
  • Khai báo kích thước của trường
  • Tạo liên kết giữa các bảng
  • Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
  • Câu A và C đúng
 • Câu 2. Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?
  • Tạo cấu trúc bảng
  • Chọn khoá chính
  • Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng
  • Nhập dữ liệu ban đầu
 • Câu 3. Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?
  • Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt
  • Chọn kiểu dữ liệu
  • Đặt kích thước
  • Mô tả nội dung
 • Câu 4. Cho các thao tác sau:
  B1: Tạo bảng

  B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

  B3: Chọn khóa chính cho bảng

  B4: Tạo liên kết

  Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:
  • B1-B3-B4-B2
  • B2-B1-B2-B4
  • B1-B3-B2-B4
  • B1-B2-B3-B4
 • Câu 5. Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:
  • Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
  • Tạo ra một hay nhiều báo cáo
  • Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
  • Tạo ra một hay nhiều bảng
 • Câu 6. Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?
  • Nhập dữ liệu ban đầu
  • Sửa những dữ liệu chưa phù hợp
  • Thêm bản ghi
  • Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng
 • Câu 7. Chỉnh sửa dữ liệu là:
  • Xoá một số quan hệ
  • Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
  • Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
  • Xoá một số thuộc tính
 • Câu 8. Xoá bản ghi là:
  • Xoá một hoặc một số quan hệ
  • Xoá một hoặc một số cơ sở dữ liệu
  • Xoá một hoặc một số bộ của bảng
  • Xoá một hoặc một số thuộc tính của bảng
 • Câu 9. Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?
  • Sắp xếp các bản ghi
  • Kết xuất báo cáo
  • Xem dữ liệu
 • Câu 10. Khai thác CSDL quan hệ có thể là:
  • Tạo bảng, chỉ định khóa chính, tạo liên kết
  • Đặt tên trường, chọn kiểu dữ liệu, định tính chất trường
  • Thêm, sửa, xóa bản ghi
  • Sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo
Bạn cần cố gắng hơn 
Kiến thức của bạn cũng khá đấy chứ 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 17/11/2018 07:48
3,510 👨 11.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo