Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P11

Trắc nghiệm về cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích về chủ đề này để áp dụng vào học tập và làm việc. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu để bạn thử tài kiến thức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Giá trị các thành phần của khoá quy định:
  • Có thể nhận giá trị null
  • Không thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định
  • Có thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định
  • Không thể nhận giá trị null nhưng có thể nhận các giá trị không xác định
 • Câu 2. Các thuộc tính khóa là:
  • Các thuộc tính không được chứa trong khóa
  • Các thuộc tính khoá
  • Các thuộc tính không khóa
  • Các phần tử của khóa
 • Câu 3. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là:
  • Tính toàn vẹn của dữ liệu
  • Phản ánh trung thực thế giới hiện thực dữ liệu
  • Tính độc lập của dữ liệu
  • Tính phụ thuộc dữ liệu
 • Câu 4. Quá trình tách không làm tổn thất thông tin theo nghĩa:
  • Quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu bằng phép kết nối tự nhiên
  • Quan hệ gốc được khôi phục chính xác từ các quan hệ chiếu
  • Quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu bằng phép kết nối
  • Quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu bằng phép chiếu và chọn
 • Câu 5. φ [Ω1, Ω2 .. , Ωp ] là phép tách - kết nối tự nhiên của của lược đồ quan hệ nếu:
  • Kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu
  • φ [Ω1, Ω2 ,.. , Ωp] là một phép tách và kết nối các quan hệ chiếu
  • φ [Ω1, Ω2 ,.. , Ωp] là một phép tách và kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu
  • Kết nối của các quan hệ chiếu
 • Câu 6. φ [Ω1, Ω2 ,..., Ωp] là phép tách không tổn thất thông tin, nếu:
  • Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu chứa quan hệ gốc.
  • Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu chính là quan hệ gốc.
  • Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu được chứa trong quan hệ gốc.
  • Kết quả kết nối các quan hệ chiếu trên một số thuộc tính của quan hệ gốc.
 • Câu 7. Mục tiêu của phép tách lược đồ quan hệ là:
  • Nhằm thực hiện các phép lưu trữ dễ dàng
  • Nhằm tối ưu hoá truy vấn
  • Nhằm loại bỏ các dị thường thông tin khi thực hiện các phép lưu trữ
  • Nhằm thực hiện các phép tìm kiếm
 • Câu 8. Cần thiết phải chuẩn hoá dữ liệu vì:
  • Giá trị khoá nhận giá trị null hay giá trị không xác định
  • Khi thực hiện các phép lưu trữ trên các quan hệ chưa được chuẩn hoá thường xuất hiện các dị thường thông tin
  • Khi thực hiện các phép tách - kết nối tự nhiiên các quan hệ
  • Khi thực hiện các phép tìm kiếm, xuất hiện các dị thường thông tin
 • Câu 9. Dị thường thông tin là nguyên nhân:
  • Gây cản trở cho việc cập nhật, bổ sung thông tin
  • Gây cản trở cho việc tách kết nối tổn thất thông tin
  • Gây cản trở cho việc tìm kiếm, hỏi đáp thông tin
  • Gây cản trở cho việc thực hiện các phép lưu trữ
 • Câu 10. Mục tiêu của chuẩn hoá dữ liệu là:
  • Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu
  • Triệt tiêu mức cao nhất khả năng xuất hiện các dị thường thông tin
  • Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu
  • Đảm bảo cho việc lưu trữ dữ liệu
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy chứ 
Bạn trả lời thật xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 15:57
51 👨 72
Bài viết liên quan