Trắc nghiệm về an toàn bảo mật thông tin?

Bảo mật thông tin là một việc làm cần thiết đối với bất kỳ ai trong thời đại công nghệ hiện nay. Bảo mật thông tin giúp cho bạn được an toàn thông tin cá nhân và tránh được khả năng lạm dụng tài nguyên và tài sản. Để giúp bạn đọc cập nhật thêm thông tin về chủ đề này, bài trắc nghiệm dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi về bảo mật thông tin để bạn tìm hiểu. 

Câu 1. Những chữ đầu của nhón ACL là tên viết tắt của:

A. Arbitrary Code Language
B. Access Control Library
C. Access Control List
D. Allowed Computer List

Câu 2. Nên cài mức truy cập mặc định là mức nào sau đây?

A. Full access
B. No access
C. Read access
D. Write access

Câu 3. Sau khi thực hiện một user được định danh và xác thực hệ thống, để cho phép user sử dụng tài nguyên bạn cần thực hiện điều gì?

A. Phải được ủy quyền
B. Được truyền lại
C. Được mã hóa
D. Được enable

Câu 4. Quyền được truy cập nào cho phép ta lưu trữ một tập tin?

A. Đọc
B. Sao chép
C. Hiệu chỉnh
D. Ghi

Câu 5. Quyền truy cập nào cho phép ta hiệu chỉnh thuộc tính của một tập tin?

A. Hiệu chỉnh (Modiffy)
B. Sao chép
C. Thay đổi (Change)
D. Biên tập (Edit)

Câu 6. Các quyền truy cập tối đa nên dành cho user là gì?

A. Ít nhất là quyền đọc và ghi
B. Không có quyền truy cập
C. Đủ để thực hiện công việc theo chức trách
D. Toàn quyền

Câu 7. Chính sách tài khoản nào nên được thiết lập để ngăn chặn các cuộc tấn công ác ý vào tài khoản của user?

A. Disable tài khoản không dùng đến
B. Hạn chế thời gian
C. Ngày hết hạn tài khoản
D. Giới hạn số lần logon

Câu 8. Sau một user đã được định danh (indentifed), điều gì cần phải làm trước khi họ log vào một mạng máy tính?

A. Xác thực mật khẩu
B. Họ phải đăng nhập user ID đã được mã hóa
C. Được phép truy cập với mức ưu tiên được thiết lập
D. Người quản trị phải enable để gõ vào

Câu 9. Chiều dài tối thiểu của mật khẩu cần phải là:

A. 12 đến 15 ký tự
B. 3 đến 5 ký tự
C. 8 ký tự
D. 1 đến 3 ký tự

Câu 10. Điều gì cần thực hiện đối với tập tin mật khẩu để ngăn chặn một người dùng trái phép crack vào các nội dung?

A. Hủy bỏ tất cả các quyền truy cập
B. Mã hóa tập tin mật khẩu
C. Di chuyển ngoại tuyến đến một đĩa mềm
D. Sao chép đến một tập tin bù nhìn với một tên khác

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. C

10. B

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:41
51 👨 1.963