Trắc nghiệm Microsoft Excel P15

Trắc nghiệm về excel giúp bạn kiểm tra kiến thức cơ bản của bạn. Mời bạn thử tài kiến thức của mình cùng những câu hỏi dưới đây mà Quản trị mạng đã biên tập.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong bảng tính Excel, Tại ô A2 gõ vào công thức =MA30,10,65,5 thì nhận được kết quả tại ô A2 là:
  • 5
  • 30
  • 65
  • 110
 • Câu 2. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2 là:
  • #Value
  • TINHOC
  • TinHoc
  • Tinhoc
 • Câu 3. Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc,ta thực hiện:
  • Format - Filter - AutoFilter
  • Insert - Filter- Auto Filter
  • Data- Filter- AutoFilter
  • View - Filter - AutoFilter
 • Câu 4. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
  • SUM
  • COUNTIF
  • COUNT
  • SUMIF
 • Câu 5. Trong bảng tín Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:
  • Table - Insert Columns
  • Format- Cells- Insert Columns
  • Table- Inser Cells
  • Insert - Column
 • Câu 6. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:
  • Page Up; Page Down
  • Ctrl - Page Up; Ctrl - Page Down
  • Cả 2 câu đều đúng
  • Cả 2 câu đều sai
 • Câu 7. Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng?
  • SumIf(range, criteria,[sum_range])
  • SumIf( criteria,range,[sum_range])
  • SumIf(range)
  • SumIf(range,criteria)
 • Câu 8. Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
  • VALUE#?
  • 15
  • 10
  • 20
 • Câu 9. Trong Excel, cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?
  • COUNTIF(ranger, criteria)
  • COUNTIF(criteria, range)
  • COUNTIF(criteria, range, col_index_num)
  • COUNTIF(range,criteria, col_index_num)
 • Câu 10. Cửa sổ Excel thuộc loại:
  • Cửa sổ ứng dụng
  • Cửa sổ tư liệu
  • Cửa sổ thư mục
  • Tất cả đáp án trên 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 16:43
51 👨 2.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo