Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án P6

Nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng phần mềm access, thì bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích cho quá trình làm việc.

Xem thêm:

 • Câu 1. Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần:
  • Có 7 thành phần: Table, Query, Form, Page, Module, Report, Macro
  • Có 5 thành phần: Table, Query, Form, Module, Report
  • Chỉ có duy nhất thành phần Table
  • Có 6 thành phần: Table, Query, Form, Module, Report, Macro
 • Câu 2. Đối tượng nào sau đây dùng để lưu trữ dữ liệu
  • Form
  • Query
   1. Table
  • Report

 • Câu 3. Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại – hành động nào sau đây:
  • Record Operation, Add new record
  • Record Navigation, Add new record
  • Record Operation, New record
  • Go to record, new
 • Câu 4. Công cụ Query dùng để:
  • Trích lọc và tính toán dữ liệu theo điều kiện cho trước từ cac Table hoặc Query
  • Xóa các mẫu tin trong Table
  • Cập nhật dữ liệu trong Table
  • Cả ba câu (a), (b), (c) đều đúng
 • Câu 5. Một Macro gắn kết với đối tượng:
  • Chỉ thực hiện được với đối tượng mà nó gắn kết
  • Có thể thực hiện được một cách độc lập khi nó đã được kích hoạt
  • Không thể thực hiện được
  • Tùy ý
 • Câu 6. Muốn nối thêm dữ liệu từ Table hoặc Query vào một bảng khác ta sử dụng:
  • Append Query
  • Update Query
  • Select Query
  • Make Table Query
 • Câu 7. Trong một biểu mẫu (Form), một Textbox gắn kết với một biểu thức thì biểu thức đó có thể chứa:
  • Các phép toán
  • Các tên trường
  • Các hàm
  • Cả ba câu (a), (b), (c) đều đúng
 • Câu 8. Khi một Update Query đang mở ở chế độ Datasheet View:
  • Không thể thêm bất kỳ mẫu tin nào vào bảng kết quả
  • Không thể sửa giá trị của các mẫu tin trong bảng kết quả
  • Có thể thêm hoặc sửa các mẫu tin trong bảng kết quả
  • Không thể thêm hoặc sửa các mẫu tin trong bảng kết quả
 • Câu 9. Trong Form "NhanVien", để tạo một Textbox nhập liệu cho trường PHAI thì phải đặt thuộc tính nào:
  • Control Source = PHAI
  • Đặt Name = PHAI và Control Source = PHAI
  • Tùy ý
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 10. Khi tạo ra một truy vấn, ta có thể sắp xếp dữ liệu theo bao nhiêu trường:
  • 1
  • 2
  • 3
  • Tùy ý 
 • Câu 11. Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu dưới đây: Khi tạo truy vấn, nếu có hai hoặc nhiều bảng cùng tên trường thì:
  • Ta không thể cho hiển thị tất cả các trường đó
  • Ta phải đổi tên cho các trường đó
  • Truy vấn không thể thực hiện được
  • Vẫn tạo truy vấn như bình thường
 • Câu 12. Trong một truy vấn (Query) có thể nhóm dữ liệu tối đa theo bao nhiêu trường?
  • 3
  • 4
  • 10
  • Tùy ý 
Bạn cần cố gắng hơn
Kết quả này cũng tạm được 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 15:07
51 👨 2.115
0 Bình luận
Sắp xếp theo