Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án P3

Microsoft Office Access, thường được gọi tắt là MS Access hoặc đơn giản là Access, là một phần mềm quản lý là cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền. Sau đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về chủ đề này thông qua những câu hỏi trắc nghiệm nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Một Form sau khi thiết kế được thể hiện ở bao nhiêu dạng
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Câu 2. Khi tạo truy vấn, muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng hoặc giảm thì trong vùng lưới ta chọn ở mục
  • Index
   1. Index and Sort
  • Show
  • Sort
 • Câu 3. Tổng số Field trong một Index
  • 10
  • 255
  • 32
  • Tùy ý 
 • Câu 4. Trong một Select Query, một trường có kiểu là một biểu thức không thể chứa
   1. Các phép toán
  • Các tên trường
  • Các hàm
  • Các thủ tục 
 • Câu 5. Mỗi cơ sở dữ liệu Access được lưu trên đĩa dưới dạng
  • Mỗi thành phần (Table, Query, Form, Report, Macro, Module) được lưu thành tập tin riêng
  • Thành phần Table được lưu thành tập tin .DBF, còn các thành phần khác được lưu chung vào một tập tin .MDB
  • Thành phần Module lưu thành tập tin .PRG, các thành phần còn lại lưu chung vào tập tin .MDB
  • Tất cả các thành phần được lưu chung vào tập tin duy nhất có phần mở rộng
   .MDB
 • Câu 6. Khi một Update Query đang mở ở chế độ DataSheet View
  • Không thể thêm bất kỳ mẫu tin nào vào bảng kết quả
  • Không thể sửa giá trị của các mẫu tin trong bảng kết quả
  • Có thể thêm và sửa giá trị các mẫu tin trên bảng kết quả
  • Không thể thêm và sửa giá trị các mẫu tin trên bảng kết quả
 • Câu 7.Trong Form “BIEUMAU” có một Textbox có thuộc tính Name là KH, từ một đối tượng bất kỳ, muốn truy cập đến Textbox này, ta chọn
  • [BIEUMAU]![Form].[KH]
  • [Form].[KH]
  • [Forms]![BIEUMAU]![KH]
  • Forms]![BIEUMAU].[KH]
 • Câu 8. Ta thiết lập mối quan hệ giữa các bảng là để
  • Sao chép thông tin giữa các bảng
  • Loại bỏ thông tin trùng nhau giữa 2 bảng
  • Di chuyển thông tin giữa các bảng
  • Truy nhập đúng dữ liệu giữa các bảng có quan hệ với nhau
 • Câu 9. Một khóa chính phải
  • Có giá trị duy nhất (không trùng nhau)
  • Không được rỗng
  • Xác định duy nhất một mẫu tin
  • Có giá trị duy nhất (không trùng nhau); không được rỗng; xác định duy nhất một mẫu tin
 • Câu 10. Khi tạo ra các bảng trong cơ sở dữ liệu Access thì ta nên thực hiện theo trình tự sau
  • Tạo liên kết, tạo khóa chính, nhập liệu
  • Tạo khóa chính, tạo liên kết, nhập liệu
  • Tạo khóa chính, nhập liệu, tạo liên kết
  • Nhập liệu, tạo khóa chính, liên kết
 • Câu 11. Macro Autoexec là:
  • Một Macro tự động thực hiện khi ta mở Access
  • Một Macro tự động thực hiện khi ta ấn một phím nóng đã được quy định
  • Một Macro tự động thực hiện khi ta mở tập tin Database của Access
  • Một Macro tự động thực hiện khi ta thoát Access
 • Câu 12. Khi tạo một Form bằng chế độ Design view, thì có thể lấy dữ liệu từ:
  • Một Table hoặc một Query
  • Một hoặc nhiều Query
  • Một Table và nhiều Query
  • Nhiều Table và nhiều Query
 • Câu 13. Khóa ngoại là:
  • Một hoặc nhiều trường trong một bảng
  • Một mẫu tin đặc biệt
  • Không là khóa chính của bảng nào hết
  • Cả ba câu (A), (B), (C) đúng
 • Câu 14. Khi chọn một trường trong một bảng làm khóa chính thì thuộc tính REQUIRED của trường đó phải chọn là
  • YES
  • NO
  • Tùy ý
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 15. Khi muốn thiết lập quan hệ (Relationship) giữa hai bảng thì mỗi bảng phải
  • Có ít nhất một mẫu tin
  • Có ít nhất ba trường
  • Có chung ít nhất một trường 
  • Cả 3 đáp án trên đều đúng 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 17/10/2018 11:48
42 👨 5.844
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z