Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P11

Mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình cùng bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng. Hy vọng với những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Địa chỉ thực tế mà trình quản lí bộ nhớ nhìn thấy và thao tác là:
  • Địa chỉ logic
  • Không gian địa chỉ

  • Địa chỉ vật lí
 • Câu 2. Tập hợp tất cả địa chỉ ảo phát sinh bởi một chương trình gọi là:
  •  Địa chỉ logic
  • Không gian địa chỉ
  •  Không gian vật lí
 • Câu 3. Vào thời điểm nào sau đây tiến trình chỉ thao tác trên địa chỉ ảo, không bao giờ thấy được các địa chỉ vật lí
  • Thời điểm xử lý 
  • Thời điểm biên dịch
  • Thời điểm nạp
 • Câu 4. Trong việc cấp phát vùng nhớ liên tục cho tiến trình, mô hình nào cho phép di chuyển tiến trình trong bộ nhớ sau khi nạp
  • Mô hình Base-Limit
  • Mô hình Linker-Loader
  •  Cả hai câu đều đúng
 • Câu 5. Thuật toán chọn đoạn trống để thỏa mãn nhu cầu cho một tiến trình (trong phân đoạn vùng nhớ)
  • First-fit
  • Worst-fit
  • Best-fit
  • Không câu nào đúng 
 • Câu 6. Hiện tượng phân mảnh là
  • Vùng nhớ bị phân thành nhiều vùng không liên tục
  • Vùng nhớ trống được dồn lại từ các mảnh bộ nhớ nhỏ rời rạc
  • Tổng vùng nhớ trống đủ để thoã mãn nhu cầu nhưng các vùng nhớ này lại không liên tục nên không đủ để cấp cho tiến trình khác
  • Không câu nào đúng 
 • Câu 7. Trong kĩ thuật cấp phát vùng nhớ phân đoạn một địa chỉ ảo được thể hiện bởi:
  • Bộ <s,d> trong đó s là số hiệu phân đoạn, d là địa chỉ tương đối trong s
  • Bộ <base, limit > với base là chỉ số nền, limit là chỉ số giới hạn
  • Không đáp án nào đúng 
 • Câu 8. Với địa chỉ logic <s,d> và thanh ghi nền STBR, thanh ghi giới hạn STLR địa chỉ vật lí được tính tương ứng với địa chỉ logic là:
  • STBR+s+d
  • STLR -s-d
  • STLR- STBR+s+d
 • Câu 9. Thuật toán chọn vùng trống đầu tiên đủ lớn để nạp tiến trình là:
  • Best-fit
  • Worst-fit
  • First-fit
 • Câu 10. Thuật toán chọn vùng trống đầu tự do nhỏ nhất nhưng đủ lớn để nạp tiến trình là:
  • First-fit
  • Worst-fit
  • Best-fit
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 10/11/2018 10:33
52 👨 1.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo