Cách thay đổi biểu tượng Send to Desktop (create shortcut) trong Windows

Menu ngữ cảnh Send to giúp bạn dễ dàng gửi nhanh bản sao của các mục (ví dụ: file, thư mục, thư viện) tới thiết bị Bluetooth, thư mục nén, desktop (tạo shortcut), Documents, người nhận fax, người nhận mail, ổ di động và ổ cứng mạng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi biểu tượng cho mục menu ngữ cảnh Send to > Desktop (create shortcut) thành bất kỳ biểu tượng nào cho tài khoản của bạn hoặc tất cả người dùng trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Thay đổi biểu tượng Send to > Desktop (create shortcut) cho người dùng hiện tại

Tùy chọn này sẽ chỉ được áp dụng cho người dùng hiện tại, còn các tài khoản người dùng khác trên PC thì không.

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\DefaultIcon
Điều hướng đến key trên
Điều hướng đến key trên

Lưu ý:

Nếu bạn không có key {9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}, hãy nhấp chuột phải vào key CLSID, nhấp vào New > Key, nhập {9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE} làm tên và nhấn Enter.

Nếu bạn không có key DefaultIcon, hãy nhấp chuột phải vào key {9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}, nhấn New > Key, nhập DefaultIcon làm tên và nhấn Enter.

3. Trong bảng điều khiển bên phải của key DefaultIcon, nhấp đúp vào giá trị chuỗi (Default) (REG_SZ) để sửa đổi nó.

4. Nhập đường dẫn đầy đủ của file .ico được đặt trong dấu ngoặc kép mà bạn muốn sử dụng cho biểu tượng và nhấn OK.

Biểu tượng mặc định là: %SystemRoot%\system32\imageres.dll,-110

Nhập đường dẫn đầy đủ của file .ico
Nhập đường dẫn đầy đủ của file .ico

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

6. Khởi động lại tiến trình explorer hoặc đăng xuất và đăng nhập để áp dụng thay đổi.

Thay đổi biểu tượng Send to > Desktop (create shortcut) cho tất cả người dùng

Lưu ý:

Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để thực hiện tùy chọn này.

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, gõ regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Nếu bạn đã sử dụng tùy chọn 1, hãy xóa key DefaultIcon nằm bên dưới.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\DefaultIcon
Xóa key DefaultIcon
Xóa key DefaultIcon

3. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}\DefaultIcon
Điều hướng đến key bên trái của Registry Editor
Điều hướng đến key bên trái của Registry Editor

4. Thay đổi chủ sở hữu của key DefaultIcon thành nhóm Administrators.

5. Thay đổi quyền của key DefaultIcon thành cho phép các admin có toàn quyền kiểm soát.

6. Trong bảng điều khiển bên phải của key DefaultIcon, nhấp đúp vào giá trị chuỗi (Default) (REG_SZ) để sửa đổi nó.

7. Nhập đường dẫn đầy đủ của file .ico đặt trong dấu ngoặc kép bạn muốn sử dụng cho biểu tượng và nhấn OK.

Nhập đường dẫn đầy đủ của file .ico bạn muốn sử dụng
Nhập đường dẫn đầy đủ của file .ico bạn muốn sử dụng

Lưu ý:

File .ico sẽ cần được lưu tại một vị trí (ví dụ: "C:\Windows" or "C:\Users\Public") mà tất cả người dùng đều có quyền truy cập. Nếu không, biểu tượng có thể hiển thị dưới dạng thư mục mặc định cho một số người dùng.

Biểu tượng mặc định là: %SystemRoot%\system32\imageres.dll,-110

8. Bây giờ, bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

9. Khởi động lại tiến trình explorer hoặc đăng xuất và đăng nhập để áp dụng thay đổi.

Chủ Nhật, 06/12/2020 08:02
51 👨 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo