Cách thay đổi/khôi phục biểu tượng thư mục Music trong Windows

Theo mặc định, thư mục Music cá nhân được đặt trong folder %UserProfile% (ví dụ: "C:\Users\Brink") của tài khoản.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi hoặc khôi phục biểu tượng thư mục Music mặc định cho tài khoản của bạn trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Thay đổi biểu tượng thư mục Music trong Properties

1. Mở vị trí hiện tại của thư mục Music (ví dụ: "C:\Users\Brink") trong File Explorer (Win+E).

Mở vị trí hiện tại của thư mục Music
Mở vị trí hiện tại của thư mục Music

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư mục Music và nhấp vào Properties.

3. Nhấp vào tab Customize và nhấn vào nút Change Icon.

Nhấp vào tab Customize và nhấn vào nút Change Icon
Nhấp vào tab Customize và nhấn vào nút Change Icon

4. Thực hiện theo các bước bên dưới để chọn một biểu tượng:

Lưu ý: Các file %SystemRoot\System32\shell32.dll%SystemRoot\System32\imageres.dll chứa hầu hết các biểu tượng mặc định của Windows.

  • Nhấp vào nút Browse.
Nhấp vào nút Browse
Nhấp vào nút Browse
  • Điều hướng đến và chọn thư viện biểu tượng (ví dụ: .dll) hoặc file .ico bạn muốn sử dụng và nhấp vào Open.
Chọn thư viện biểu tượng hoặc file .ico bạn muốn sử dụng
Chọn thư viện biểu tượng hoặc file .ico bạn muốn sử dụng
  • Chọn biểu tượng bạn muốn sử dụng và nhấp vào OK.

5. Nhấp vào OK để áp dụng thay đổi.

Thay đổi biểu tượng thư mục Music trong file desktop.ini

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, sao chép và dán %UserProfile%\Music\desktop.ini vào Run, rồi nhấn OK để mở file.

Lưu ý: Nếu bạn đã thay đổi vị trí mặc định của thư mục Music, thì bạn sẽ cần thay thế %UserProfile%\Music trong đường dẫn ở trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế ứng với vị trí hiện tại của thư mục Music.

2. Trong dòng IconResource= trong cửa sổ desktop.ini, thay đổi đường dẫn thành đường dẫn đầy đủ của biểu tượng bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Nếu không có dòng IconResource=<icon path>, thì bạn sẽ cần thêm nó.

Thay đổi thành đường dẫn đầy đủ của biểu tượng bạn muốn sử dụng
Thay đổi thành đường dẫn đầy đủ của biểu tượng bạn muốn sử dụng

3. Nhấp vào File (thanh menu), nhấn vào Save (Ctrl+S) và đóng cửa sổ desktop.ini.

Lưu và đóng cửa sổ desktop.ini
Lưu và đóng cửa sổ desktop.ini

4. Khởi động lại tiến trình explorer hoặc đăng xuất và đăng nhập để áp dụng thay đổi.

Khôi phục biểu tượng thư mục Music mặc định trong Properties

1. Mở vị trí hiện tại của thư mục Music (ví dụ: "C:\Users\Brink") trong File Explorer.

Mở thư mục Music trong File Explorer
Mở thư mục Music trong File Explorer

2 Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư mục Music và nhấn vào Properties.

3. Nhấp vào tab Customize và nhấn vào nút Change Icon.

Nhấp vào tab Customize
Nhấp vào tab Customize

4. Nhấp vào nút Restore Defaults.

Nhấp vào nút Restore Defaults
Nhấp vào nút Restore Defaults

5. Nhấp vào OK để áp dụng thay đổi.

Khôi phục biểu tượng thư mục Music mặc định trong file desktop.ini

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, sao chép và dán %UserProfile%\Music\desktop.ini vào Run và nhấn vào OK để mở file đó.

Lưu ý: Nếu bạn đã thay đổi vị trí mặc định của thư mục Music, thì bạn sẽ cần thay thế %UserProfile%\Music trong đường dẫn ở trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế ứng với vị trí hiện tại của thư mục Music.

2. Trên dòng IconResource= trong cửa sổ desktop.ini, thay đổi đường dẫn đầy đủ thành:

%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-108

Lưu ý: Nếu không có dòng IconResource=<icon path>, thì bạn sẽ cần thêm nó.

Thay đổi đường dẫn trên dòng IconResource= trong cửa sổ desktop.ini
Thay đổi đường dẫn trên dòng IconResource= trong cửa sổ desktop.ini

3. Nhấp vào File (thanh menu), nhấn vào Save (Ctrl+S) và đóng cửa sổ desktop.ini.

Nhấp vào File > Save
Nhấp vào File > Save

4. Khởi động lại tiến trình explorer hoặc đăng xuất và đăng nhập để áp dụng.

Thứ Tư, 22/07/2020 08:09
52 👨 628
0 Bình luận
Sắp xếp theo