Tạo một Samba User trên Ubuntu

Nếu bạn đang dùng Samba Server trên mạng của mình, bạn sẽ muốn tạo ra những user có khả năng truy cập để sử dụng nó. Có một câu lệnh rất đơn giản để làm việc này.

Bạn phải chắc rằng đã cài Samba Server lên Ubuntu rồi

Có hai bước để tạo một user. Đầu tiên chúng ta chạy tiện ích smbpasswd để tạo samba password cho user đó.

sudo smbpasswd -a <username>

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm username đó đến file smbusers

sudo gedit /etc/samba/smbusers

Thêm vào dòng sau. Định dạng của nó là <ubuntuusername>="<samba username>". Bạn có thể dùng một samba username để ánh xạ đến ubuntu account, nhưng nó thật sự không cần thiết.

<username>="<username>"

Thứ Bảy, 21/03/2009 06:42
31 👨 3.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo