Tăng tốc nén thư mục, tập tin trong Windows XP

Khi nén một tập tin có dung lượng lớn bằng công cụ nén Compressed Folder có sẵn trong Windows XP, nếu cảm thấy quá chậm, bạn có thể áp dụng thủ thuật sau để tăng tốc cho công việc nén file.

Bạn mở Notepad và nhập đoạn mã sau vào:
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-
00AA0060FA31}}
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CompressedFolder]
Bạn lưu tập tin này lại với tên là speedupzip.reg và chạy tập tin này.

Thứ Ba, 05/04/2005 09:39
31 👨 321
0 Bình luận
Sắp xếp theo