Sử dụng CGI Script với Nginx trên OpenSUSE 11.4

Quản Trị Mạng - Cách đây vài ngày chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn lợi ích của chuẩn kết nối CGI và cách sử dụng CGI Script với Nginx trên Fedora 15. Tuy nhiên ngày nay, OpenSUSE (hệ điều hành chiến lược của Novell) hiện được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu và ngày càng chiếm được số lượng người dùng yêu thích linux cũng như mới bắt đầu làm quyen với linux do sự dễ cài đặt, dễ sử dụng và giao diện thân thiện của hệ điều hành. Vì vậy nhu cầu sử dụng CGI scripts (Perl scripts) là rất lớn.

Cũng như trên Fedora, CGI không đáp ứng cho OpenSUSE theo mặc định. Để khắc phục thiếu sót này chúng ta cần truy vấn proxy cho các script CGI tới Thttpd (một máy chủ nhỏ hỗ trợ CGI), tiếp theo sử dụng một CGI wrapper để đáp ứng CGI script. Sau đây là các bước tiến hành trên phiên bản OpenSUSE 11.4.

Lưu ý chung

Ở đây chúng tôi sử dụng website www.example.com với thư mục root là /srv/www/www.example.com/web/; cấu hình vhost nằm trong tập tin cấu hình chính của nginx /etc/nginx/nginx.conf.

Sử dụng Thttpd

Đầu tiên chúng tôi sẽ mô tả cách cấu hình nginx để truy vấn proxy cho CGI script (có phần mở rộng .cgi hoặc .pl) tới Thttpd. Và cấu hình Thttpd chạy trên cổng 8000.

Hãy bắt đầu bằng việc cài đặt Thttpd. Là một gói cho OpenSUSE, nhưng ThttpdCGI cần được vá, do đó chúng ta tải về gói src.rpm cho OpenSUSE 11.4, vá nó và xây dựng một gói rpm mới.

Đầu tiên cần kích hoạt kho lưu trữ của openSUSE-11.4-Source bằng lệnh:

yast

Vào Software > chọn Software Repositories:

Sử dụng CGI Script với Nginx trên OpenSUSE 11.4

Kích hoạt kho openSUSE-11.4-Source và thoát khỏi YaST:

Sử dụng CGI Script với Nginx trên OpenSUSE 11.4

Chúng ta cần cài đặt các công cụ cần thiết để xây dựng một gói rpm mới:

zypper install patch automake glibc-devel gcc flex compat-readline4 db-devel wget gcc-c++ make vim libtool

Tiếp theo tải về gói src.rpm của Thttpd cho OpenSUSE 11.4:

cd /usr/src
zypper source-install thttpd

Bây giờ là lúc tải bản vá cho thư mục /usr/src/packages/SOURCES/ và chỉnh sửa tập tin /usr/src/packages/SPECS/thttpd.spec cho phù hợp:

cd /usr/src/packages/SOURCES
wget -O thttpd-2.25b-ipreal.patch http://www.danielclemente.com/amarok/ip_real.txt

Mở /usr/src/packages/SOURCES/thttpd-2.25b-ipreal.patch...

vi /usr/src/packages/SOURCES/thttpd-2.25b-ipreal.patch

… và chỉnh sửa hai dòng đầu tiên của phiên bản gốc:

--- thttpd-2.25b/libhttpd.c   2003-12-25 20:06:05.000000000 +0100
+++ thttpd-2.25b-patched/libhttpd.c   2005-01-09 00:26:04.867255248 +0100
[...]

Loại bỏ phần được đánh dấu để trở thành như sau:

--- libhttpd.c   2003-12-25 20:06:05.000000000 +0100
+++ libhttpd.c   2005-01-09 00:26:04.867255248 +0100
[...]

Tiếp theo vào đường dẫn /usr/src/packages/SPECS/ và sửa lại thttpd.spec:

cd /usr/src/packages/SPECS/
vi thttpd.spec

Thêm vào đó dòng Patch13: thttpd-2.25b-ipreal.patch%patch13:

[...]
Patch0:     %{name}-%{version}-configure.patch
Patch1:     %{name}-%{version}-dirs.patch
Patch2:     %{name}-%{version}-time_h.patch
Patch3:     %{name}-%{version}-newautoconf.patch
Patch4:     %{name}-%{version}-sec.patch
Patch5:     %{name}-%{version}-static.patch
Patch6:     %{name}-%{version}-pie.patch
Patch7:     %{name}-%{version}-syslogtocern.diff
Patch8:     %{name}-%{version}-overflow.diff
Patch9:     %{name}-%{version}-chown.diff
Patch10:    %{name}-%{version}-zerolen.patch
Patch11:    %{name}-%{version}-strcpy.patch
Patch12:    thttpd-2.25b-getline.patch
Patch13:    thttpd-2.25b-ipreal.patch
[...]
%prep
%setup -q -a 1
%patch0
%patch1
%patch2
%patch3
%patch4
%patch5
%patch6
%patch7
%patch8
%patch9
%patch10
%patch11
%patch12
%patch13
[...]

Xây dựng gói Thttpd rpm như sau:

rpmbuild -ba thttpd.spec

Thttpd rpm sẽ được khởi tạo trong /usr/src/packages/RPMS/x86_64 (/usr/src/packages/RPMS/i386 nếu hệ thống của bạn là i386) vì vậy hãy vào đó:

cd /usr/src/packages/RPMS/x86_64
ls -l

server1:/usr/src/packages/RPMS/x86_64 # ls -l
total 276
-rw-r--r-- 1 root root 278693 Oct 5 17:20 thttpd-2.25b-181.1.x86_64.rpm
server1:/usr/src/packages/RPMS/x86_64 #

Cài đặt gói Thttpd như sau:

rpm -ivh thttpd-2.25b-181.1.x86_64.rpm

Sau đó chúng ta sao lưu tập tin gốc /etc/thttpd.conf và tạo một cái mới:

mv /etc/thttpd.conf /etc/thttpd.conf_orig
vi /etc/thttpd.conf

# BEWARE : No empty lines are allowed!
# This section overrides defaults
# This section _documents_ defaults in effect
# port=80
# nosymlink     # default = !chroot
# novhost
# nocgipat
# nothrottles
# host=0.0.0.0
# charset=iso-8859-1
host=127.0.0.1
port=8000
user=wwwrun
logfile=/var/log/thttpd.log
pidfile=/var/run/thttpd.pid
dir=/srv/www
cgipat=**.cgi|**.pl
nochroot

Điều này sẽ làm cho Thttpd nghe trên cổng 8000 của địa chỉ 127.0.0.1; thư mục root là /srv/www.
Tạo hệ thống liên kết khởi động cho Thttpd:

chkconfig -f --add thttpd

Và chạy nó:

/etc/init.d/thttpd start

Tiếp theo là tạo tập tin /etc/nginx/proxy.conf:

vi /etc/nginx/proxy.conf

proxy_redirect     off;
proxy_set_header    Host      $host;
proxy_set_header    X-Real-IP    $remote_addr;
proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
client_max_body_size  10m;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_connect_timeout  90;
proxy_send_timeout   90;
proxy_read_timeout   90;

Bây giờ bạn mở tập tin cấu hình vhost...

vi /etc/nginx/nginx.conf

...và thêm location /cgi-bin {} vào nội dung của server {}:

server {
[...]
  location /cgi-bin {
   include proxy.conf;
   proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
  }
[...]
}

Khởi động lại nginx:

/etc/init.d/nginx reload

Bởi vì thư mục root của Thttpd là /srv/www, location /cgi-bin được chuyển tới /srv/www/cgi-bin (điều này đúng cho toàn bộ vhost của bạn, do đó mỗi vhost phải đặt các CGI script của nó trong /srv/www/cgi-bin; như vậy môi trường chia sẻ hosting sẽ bị hạn chế. Giải pháp là chúng ta sử dụng CGI wrapper được trình bày trong mục 3 của bài viết).

Tạo thư mục:

mkdir /srv/www/cgi-bin

… và đặt các CGI script trong đó rồi thực thi chúng. Vì mục đích thử nghiệm nên chúng tôi sẽ tạo ra một Perl script nhỏ có tên Hello World (thay vì hello_world.cgi bạn có thể dùng phần mở rộng .pl -> hello_world.pl):

vi /srv/www/cgi-bin/hello_world.cgi

#!/usr/bin/perl -w

   # Tell perl to send a html header.
   # So your browser gets the output
   # rather then <stdout>(command line
   # on the server.)
print "Content-type: text/html\n\n";

   # print your basic html tags.
   # and the content of them.
print "<html><head><title>Hello World!! </title></head>\n";
print "<body><h1>Hello world</h1></body></html>\n";

chmod 755 /srv/www/cgi-bin/hello_world.cgi

Mở trình duyệt của bạn lên và thử nghiệm script:

http://www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

Nếu mọi thứ đều ok bạn sẽ thấy trang sau:

Sử dụng CGI Script với Nginx trên OpenSUSE 11.4


Sử dụng Fcgiwrap

Fcgiwrap là một CGI wrapper có thể được sử dụng trong môi trường chia sẻ hosting bởi nó cho phép mỗi vhost sử dụng thư mục cgi-bin riêng.

Gói fcgiwrap không có sẵn cho OpenSUSE, bạn cần xây dựng riêng cho mình. Đầu tiên là cài đặt một số điều kiện:

zypper remove patterns-openSUSE-minimal_base

zypper install git patch automake glibc-devel gcc flex compat-readline4 db-devel wget gcc-c++ make vim libtool FastCGI-devel

Tạo các symlink dưới đây;

ln -s /usr/include/fastcgi/fastcgi.h /usr/local/include/
ln -s /usr/include/fastcgi/fcgi_config.h /usr/local/include/
ln -s /usr/include/fastcgi/fcgi_stdio.h /usr/local/include/
ln -s /usr/include/fastcgi/fcgiapp.h /usr/local/include/
ln -s /usr/include/fastcgi/fcgimisc.h /usr/local/include/
ln -s /usr/include/fastcgi/fcgio.h /usr/local/include/
ln -s /usr/include/fastcgi/fcgios.h /usr/local/include/

Và sau đó bạn có thể xây dựng fcgiwrap:

cd /usr/local/src/
git clone git://github.com/gnosek/fcgiwrap.git
cd fcgiwrap
autoreconf -i
./configure
make
make install

Điều này sẽ cài đặt fcgiwrap trong /usr/local/sbin/fcgiwrap.

Tiếp theo chúng ta cài đặt gói spawn-fcgi để cho phép chạy fcgiwrap như một daemon:

zypper install spawn-fcgi

Khởi động fcgiwrap:

spawn-fcgi -u nginx -g nginx -s /var/run/fcgiwrap.socket -S -M 0700 -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi.pid -- /usr/local/sbin/fcgiwrap

Bạn có thể tìm thấy socket fcgiwrap trong /var/run/fcgiwrap.socket, thuộc sở hữu bởi user và nhóm nginx.

Nếu không muốn khởi động fcgiwrap thủ công cho từng thời điểm khởi động hệ thống, mở /etc/init.d/boot.local...

vi /etc/init.d/boot.local

Thêm lệnh spawn-fcgi vào cuối tập tin – điều này sẽ tự động khởi chạy fcgiwrap vào cuối quá trình boot.

#!/usr/bin/perl -w

   # Tell perl to send a html header.
   # So your browser gets the output
   # rather then <stdout>(command line
   # on the server.)
print "Content-type: text/html\n\n";

   # print your basic html tags.
   # and the content of them.
print "<html><head><title>Hello World!! </title></head>\n";
print "<body><h1>Hello world</h1></body></html>\n";

Bây giờ mở tập tin cấu hình vhost của bạn:

vi /etc/nginx/nginx.conf

và thêm location /cgi-bin {} trong nội dung của server {}:

server {
[...]
  location /cgi-bin/ {
   # Disable gzip (it makes scripts feel slower since they have to complete
   # before getting gzipped)
   gzip off;

   # Set the root to ​​​​​/usr/lib (inside this location this means that we are
   # giving access to the files under /usr/lib/cgi-bin)
   root /srv/www/www.example.com;

   # Fastcgi socket
   fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;

   # Fastcgi parameters, include the standard ones
   include /etc/nginx/fastcgi_params;

   # Adjust non standard parameters (SCRIPT_FILENAME)
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
[...]
}

Khởi động lại nginx:

/etc/init.d/nginx reload

Tiếp theo chúng ta tạo thư mục cgi-bin (/srv/www/www.example.com/cgi-bin) bởi vì cần định nghĩa root /var/www/www.example.com; trong nội dung của location /cgi-bin {}:

mkdir /srv/www/www.example.com/cgi-bin

Sau đó đặt CGI script vào và thực thi chúng. Để thử nghiệm chúng tôi tạo ra một Perl script nhỏ có tên Hello World (thay vì hello_world.cgi bạn có thể dùng phần mở rộng .pl -> hello_world.pl):

vi /srv/www/www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

#!/usr/bin/perl -w

   # Tell perl to send a html header.
   # So your browser gets the output
   # rather then <stdout>(command line
   # on the server.)
print "Content-type: text/html\n\n";

   # print your basic html tags.
   # and the content of them.
print "<html><head><title>Hello World!! </title></head>\n";
print "<body><h1>Hello world</h1></body></html>\n";

chmod 755 /srv/www/www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

Mở trình duyệt của bạn lên và thử nghiệm script:

http://www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

Nếu mọi thứ đều ổn bạn sẽ thấy trang sau:

Sử dụng CGI Script với Nginx trên OpenSUSE 11.4

Các link tham khảo

Thứ Sáu, 18/11/2011 10:30
31 👨 572
0 Bình luận
Sắp xếp theo