Microsoft Windows Server 2003 - download, edit, burn, install và active Windows

1. Ban có the download Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition bang cách thuc hien thu tu các buoc o website sau: http://www.microsoft.com/windowsserver2003...al/evalkit.mspx Sau 1 hoac 2 phút, ban se nhan duoc email bao gom link download và Product Key (nho save lai vì ban se can nó trong khi install và active Win2k3.) 2. Dùng tool chinh sua file ISO (vd: WinISO @ www.google.com ). Vào thu muc I386 cua file ISO vua moi download duoc, ban hãy xóa file setupreg.hiv trong dó. 3. Chép file setupreg.hiv trong file Win2k3.rar vào thu muc I386. 4. Save lai file ISO vua moi sua và burn nó ra CD (de tao CD install khoi dong duoc, xin doc phan huong dan phía duoi) 5. Phan cài dat, dùng Product Key o buoc 1. Sau khi cài dat xong, den phan active Win2k3, se co 2 cau hoi va ban se chon: + Yes, ...active via the internet + No, ...just active... 6. Done. Dieu quan trong la voi ban Win2k3 da active nay, ban co the download update tu trang Micro$oft vo tu. ---------- Cách tao dia install Win2k3 khoi dong duoc ---------- 1. Giai nen file ISO da duoc chinh sua vao thu muc nao do (vd: C:\Win2k3) 2. Chep file boot2k3.bin va cdimage.exe vao thu muc C:\ 3. Chay lenh sau: C:\cdimage -lWIN2K3 -bC:\BOOT2K3.BIN -h -n -m C:\WIN2K3 C:\WIN2K3.ISO 4. Burn file ISO moi vua duoc tao C:\Win2k3.ISO vao CD ---------- File dùng cho bài viết: http://www.bb4ever.net/JAG/crack/WIN2k3.rar ---------- Have fun with the actived Micro$oft Window$ $erver 2003 Enterpri$e Edition! JAG
Thứ Bảy, 13/12/2003 01:48
  • 14.899