Trắc nghiệm về lập trình C P4

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng rất rộng rãi trong giới lập trình viên hiện đại. Sau đây, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình về chủ đề này qua bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1: Dữ liệu kí tự bao gồm
  • Các kí tự số chữ số
  • Các kí tự chữ cái“%ld”
  • Các kí tự đặc biệt
  • Tất cả đáp án trên
 • Câu 2: Hàm dùng để cấp phát bộ nhớ động cho kiểu nhớ động do lập trình viên tự định nghĩa như (union, struct):
  • calloc()
  • malloc()
  • realloc()
  • Cả 3 phương án trên
 • Câu 3: Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau: struct S1{int info; struct S1 *next;} *head; Biết con trỏ “*head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Nhóm câu lệnh nào sau đây thêm một phần tử vào đầu danh sách:
  • p->next=head; head=p
  • p->next=head; head->p; head=p->next
  • head->next=p; p=head;
  •  Không có câu nào đúng
 • Câu 4: Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau: struct S1{int info; struct S1 *next;} *head; Biết con trỏ “*head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Nhóm câu lệnh nào sau đây xóa phần tử đầu tiên ra khỏi danh sách:
  •  head->next=head;
  • head=head->next->next;
  •  head=head->next;
 • Câu 5: Đâu là phát biểu sai khi nói về danh sách liên kết:
  • Mỗi phần tử trong danh sách liên kết phải có ít nhất một trường dùng để lưu địa chỉ.
  •  Sử dụng danh sách liên kết thường tiết kiệm bộ nhớ hơn dùng mảng.
  • Sử dụng danh sách liên kết thường tốn bộ nhớ hơn dùng mảng.
  • Không ý nào đúng
 • Câu 6: Câu nào không nói đến ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc:
  • Bạn có thể xử lí một cách hỗn hợp các kiểu dữ liệu trong một đơn vị
  • Bạn có thể lưu dữ xâu kí tự có độ dài khác nhau vào trong một biến cấu trúc
  • Dữ liệu có thể lưu trữ trong một module và dưới dạng phân cấp
  • Cần ít nhất một bộ nhớ cho cùng dữ liệu
 • Câu 7: Làm thế nào có thể biểu diễn phần tử “hoten” của SV1:
  struct SV

  {

  char hoten[20];

  } SV1, *p;

  p=&SV1;
  • SV1.hoten;
  •  p->hoten;
  • &hoten;
  • Đáp án A và B 
 • Câu 8: Đâu là phát biểu sai:
  • Có thể truyền tham số là một biến struct cho hàm
  • Có thể truyền tham số là một biến con trỏ cho hàm
  • Có thể truyền tham số là một biến con trỏ struct cho hàm
  •  Không thể truyền tham số là phần tử của struct cho hàm
 • Câu 9: Cho mảng A gồm các phần tử kiểu struct, phát biểu nào là đúng khi truy cập đến các trường của các phần tử:
  • A[chỉ số].tên_trường;
  • A.tên_trường;
  • &A.tên_trường;
  • &A[chỉ số].tên_trường;
 • Câu 10: Không gian nhớ dùng để lưu trữ các node của danh sách liên kết kép:
  • Lưu trữ rải rác trong bộ nhớ
  •  Luôn lưu trữ liên tục trong bộ nhớ
  • Lưu trữ theo kiểu phân trang
  • Lưu trữ theo kiểu phân đoạn
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả khá đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 24/10/2018 08:40
3,52 👨 2.562
0 Bình luận
Sắp xếp theo