Bộ câu hỏi trắc nghiệm về JavaScript có đáp án P2

Nằm trong seri những bài trắc nghiệm về ngôn ngữ lập trình, trong bài kiểm tra kiến thức cơ bản dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn những câu hỏi có chủ đề về JavaScript.

Xem thêm:

 • Câu 1. Thẻ <input type=”Radio” …> dùng để làm gì?
  • Tạo một ô text để nhập dữ liệu
  • Tạo một nhóm đối tượng chọn nhưng  chọn duy nhất 
  • Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
  • Tất cả các ý trên
 • Câu 2. Thẻ <input type=”checkbox” …> dùng để làm gì?
  • Tạo một ô text để nhập dữ liệu
  • Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng
  • Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
  • Tất cả ý trên 
 • Câu 3. Thẻ <input type=”button” …> dùng để làm gì?
  • Tạo một ô text để nhập dữ liệu
  • Tạo một nút lệnh lên trên form
  • Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
  • Tất cả ý kiến trên 
 • Câu 4. Lệnh lặp for có dạng như thế nào?
  •  for ( biến = Giá trị đầu; Điều kiện; Giá trị tăng) 
  •  for ( biến = Giá trị đầu; Giá trị tăng; điều kiện)
  •  for ( biến = Điều kiện; Giá trị tăng; Giá trị cuối)
  •  Tất cả các dạng trên
 • Câu 5. Vòng lặp While là dạng vòng lặp?
  • Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp 
  • Không xác định và  lặp rồi mới xét điều kiện
  • Cả hai dạng trên
  • Không tồn tại dạng nào ở trên
 • Câu 6. Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?
  • Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
  • Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện 
  • Cả hai dạng trên
  • Không có dạng nào
 • Câu 7. Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?
  • Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này 
  •   Không có ý nghĩa trong vòng lặp
  • Nhảy đến một tập lệnh khác
  •    Không thể kết hợp được
 • Câu 8. Hàm alert() dùng để làm gì?
  • Dùng để hiện một thông điệp 
  •  Dùng để hiện một thông báo nhập
  • Dùng để chuyển đổi số sang chữ
  •   Tất cả các dạng trên
 • Câu 9. Thẻ <Frameset cols> </frameset>
  • Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột 
  • Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
  •  Tất cả dạng trên
  • Không có ý nào ở trên
 • Câu 10. Thẻ <Frameset rows > </frameset>
  • Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
  • Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
  • Tất cả dạng trên
  • Không có ý nào ở trên 
 • Câu 11. Thẻ <Frame src=” duong dan ”>
  • Dùng để chèn ảnh
  • Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
  • Tất cả dạng trên
  • Không có ý nào trong các ý trên 
Tệ quá!
Khá hơn đấy
Kiến thức bạn tốt lắm 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 24/10/2018 09:38
31 👨 1.724
0 Bình luận
Sắp xếp theo