Trắc nghiệm về ngôn ngữ JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Ngôn ngữ lập trình này được rất nhiều lập trình viên yêu thích sử dụng. Nếu bạn là người mới bắt đầu học những ngôn ngữ lập trình này thì những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng chắc hẳn sẽ rất phù hợp với bạn để bổ trợ kiến thức.

 • Chúng ta đặt JavaScript bên trong phần tử HTML nào?
  • <javascript>
  • <script>
  • <scripting>
  • <js>
 • Cú pháp JavaScript chính xác để thay đổi nội dung của phần tử HTML dưới đây là gì?

  <p id="demo">Đây là nội dung của Quản Trị Mạng</p>

  • #demo.innerHTML = "Xin chào các bạn!";
  • document.getElementByName("p").innerHTML = "Xin chào các bạn!";
  • document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào các bạn!";
  • document.getElement("p").innerHTML = "Xin chào các bạn!";
 • Vị trí chính xác để chèn JavaScript là ở:
  • Phần thẻ <head>
  • Phần thẻ <body>
  • Cả phần <head> và <body> đều đúng
 • Cú pháp chính xác để tham chiếu đến tập lệnh bên ngoài có tên "qtm.js" là gì?
  • <script src="qtm.js">
  • <script name="qtm.js">
  • <script href="qtm.js">
 • File JavaScript bên ngoài phải chứa thẻ <script>?
  • Đúng
  • Sai
 • Làm thế nào để viết "Quản Trị Mạng" trên 1 hộp thoại cảnh báo?
  • msg("Quản Trị Mạng");
  • msgBox("Quản Trị Mạng");
  • alert("Quản Trị Mạng");
  • alertBox("Quản Trị Mạng");
 • Làm thế nào để tạo một hàm trong JavaScript?
  • function myFunction()
  • function:myFunction()
  • function = myFunction()
 • Làm thế nào để gọi một hàm có tên là "myFunction"?
  • call function myFunction()
  • call myFunction()
  • myFunction()
 • Làm thế nào để viết một câu lệnh IF trong JavaScript?
  • if i = 5
  • if i = 5 then
  • if (i == 5)
  • if i == 5 then
 • Viết một câu lệnh IF để thực thi một số mã nếu "i" KHÔNG bằng 5?
  • if (i <> 5)
  • if i <> 5
  • if (i != 5)
  • if i =! 5 then
 • Vòng lặp WHILE bắt đầu như thế nào?
  • while (i <= 10; i++)
  • while (i <= 10)
  • while i = 1 to 10
 • Vòng lặp FOR bắt đầu như thế nào?
  • for (i <= 5; i++)
  • for (i = 0; i <= 5)
  • for (i = 0; i <= 5; i++)
  • for i = 1 to 5
 • Làm thế nào để thêm ghi chú trong JavaScript?
  • <!--Đây là một đoạn ghi chú-->
  • 'Đây là một đoạn ghi chú
  • //Đây là một đoạn ghi chú
 • Làm thế nào để chèn ghi chú nhiều hơn 1 dòng?
  • //Đây là ghi chú của
   QuanTriMang.com//
  • <!--Đây là ghi chú của
   QuanTriMang.com-->
  • /*Đây là ghi chú của
   QuanTriMang.com*/
 • Đâu là cách chính xác để viết một mảng JavaScript?
  • var colors = ["red", "green", "blue"]
  • var colors = "red", "green", "blue"
  • var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")
  • var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")
 • Làm thế nào để làm tròn 7.25 đến số nguyên gần nhất?
  • round(7.25)
  • rnd(7.25)
  • Math.round(7.25)
  • Math.rnd(7.25)
 • Làm thế nào để tìm được giá trị lớn nhất giữa x và y?
  • top(x, y)
  • ceil(x, y)
  • Math.ceil(x, y)
  • Math.max(x, y)
 • Cú pháp JavaScript chính xác để mở một cửa sổ mới có tên "w2" là gì?
  • w2 = window.open("https://quantrimang.com");
  • w2 = window.new("https://quantrimang.com");
 • JavaScript cũng giống như Java?
  • Đúng
  • Sai
 • Làm thế nào để phát hiện tên trình duyệt tại máy khách?
  • navigator.appName
  • browser.name
  • client.navName
 • Sự kiện nào xảy ra khi người dùng nhấp vào một phần tử HTML?
  • onmouseclick
  • onmouseover
  • onchange
  • onclick
 • Làm thế nào để khai báo một biến JavaScript?
  • v carName;
  • var carName;
  • variable carName;
 • Toán tử nào được sử dụng để gán giá trị cho một biến?
  • x
  • -
  • *
  • =
 • Đoạn mã Boolean(10 > 9) sẽ trả về kết quả gì?
  • true
  • false
  • NaN
 • JavaScript có phân biệt chữ hoa chữ thường không?
  • Không
Thứ Ba, 07/06/2022 13:52
3,85 👨 3.299
0 Bình luận
Sắp xếp theo