Bộ câu hỏi trắc nghiệm về JavaScript có đáp án P5

Bài trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi về JavaScript và không giới hạn về thời gian. Đây là bài trắc nghiệm để kiểm tra khả năng, kiến thức của các bạn biết về JavaScript. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Vòng lặp While là dạng vòng lặp?
  • Không xác định và kiểm tra điều kiện sau
  • Không xác định và kiểm tra điều kiện trước
  • Cả hai dạng trên
  • Không tôn tại dạng nào ở trên
 • Câu 2. Làm cách nào để gọi một hàm “myFunction” trong JavaScript?
  • call myFunction()
  • call function myFunction()
  • myFunction()
 • Câu 3. JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở đâu?
  • Server
  • Client
  • Cả server và client
  • Không ở dạng nào
 • Câu 4. Trong JavaScript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form nhận focus
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  • Khi di chuyển con chuột qua form
  • Khi di chuyển chuột vào nút lệnh
 • Câu 5. JavaScript được bắt đầu bằng?
  • <java>....</java>
  • <script> ...</script>
  • <Javascript>...<Javascript>
  • Tất cả các dạng trên
 • Câu 6. Câu lệnh break kết hợp với vòng lặp để làm gì
  • Ngưng vòng lặp nếu gặp lệnh này
  • Không có ý nghĩa gì trong vòng lặp
  • Nhảy đến một tập lệnh khác
  • Không thể kết hợp được
 • Câu 7. Cách nào để làm tròn 7.25 tới số nguyên gần nhất trong JavaScript?
  • round(7.25)
  • rnd(7.25)
  • Math.round(7.25)
  • Math.rnd(7.25)
 • Câu 8. JavaScript là ngôn ngữ dịch mã nguồn theo kiểu nào?
  • Thông dịch
  • Biên dịch
  • Cả hai dạng biên dịch và thông dịch
  • Không có dạng nào ở trên
 • Câu 9. Sự kiện nào xảy ra khi người dùng kích vào một phần tử HTML trên trang?
  • onclick
  • onmouseclick
  • onmouseover
  • onchange
 • Câu 10. Câu lệnh nào khai báo một biến trong JavaScript?
  • variable carName;
  • var carName;
  • v carName;
 • Câu 11. Cách nào tạo một hàm trong JavaScript?
  • function:myFunction()
  • function myFunction()
  • function = myFunction()
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 01/11/2018 14:50
51 👨 2.782
0 Bình luận
Sắp xếp theo