Bạn biết gì về ngôn ngữ lập trình C# P2

Mời bạn đọc thử tài kiến thức với bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề lập trình C# dưới đây của chúng tôi. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu, mỗi câu 4 đáp án và bạn hãy lựa chọn đáp án đúng nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong C#, chỉ thị tiền xử lý nào sau đây cho phép tạo cảnh báo một cấp độ từ một vị trí cụ thể trong code của bạn?
  • warning
  • region
  • line
  • error
 • Câu 2. Đáp án nào đúng khi nói về ngoại lệ trong C#?
  • Các class ngoại lệ trong C# chủ yếu được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ class System.Exception.
  • Các ngoại lệ C# được đại diện bởi các class.
  • Cả 2 đáp án trên đều đúng
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 3. Các toán tử gán không thể nạp chồng?
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 4. Điều nào sau đây đúng về các hàm thành viên của lớp?
  • Một hàm thành viên của một lớp là một hàm mà định nghĩa hoặc nguyên mẫu của nó nằm trong định nghĩa lớp tương tự như bất kỳ biến nào khác.
  • Hàm thành viên của lớp hoạt động trên bất kỳ đối tượng nào của lớp và có quyền truy cập vào tất cả các thành viên của lớp cho đối tượng đó.
  • Hai đáp án trên đều đúng.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 5. Lớp System.SystemException là lớp cơ sở cho tất cả các ngoại lệ hệ thống được xác định trước trong C#?
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 6. Chỉ thị tiền xử lý nào sau đây chỉ định kết thúc của một chỉ thị có điều kiện trong C#?
  • elif
  • endif
  • if
  • else
 • Câu 7. Để chuyển đổi một kiểu (số nguyên hoặc chuỗi) sang cấu trúc date-time trong C#, ta dùng:
  • ToString
  • ToSingle
  • ToChar
  • ToDateTime
 • Câu 8. Trong C#, phương thức truy cập nào cho phép một class ẩn các biến và hàm thành viên của nó khỏi các đối tượng tượng class và hàm khác, ngoại trừ các class con trong cùng một ứng dụng?
  • Protected Internal
  • Private
  • Protected
  • Internal
 • Câu 9. Khi nói về class constructor, đâu là đáp án đúng?
  • Class constructor là hàm thành viên đặc biệt của class, được thực thi bất cứ khi nào chúng ta tạo đối tượng mới của lớp đó.
  • Constructor có tên giống tên của class và không có kiểu trả về.
  • Cả hai đáp án trên đều đúng.
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 10. Để chuyển đổi một kiểu sang giá trị Boolean trong C#, ta dùng:
  • ToBoolean
  • ToSingle
  • ToChar
  • ToDateTime
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 23/10/2018 16:02
51 👨 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo