Kiểm tra kiến thức TCP/IP

Một bài test đơn giản và cơ bản về kiến thức xung quanh giao thức TCP/IP. Bạn chỉ cần chọn câu trả lời nào cho là đúng nhất và xem kết quả cuối cùng chúng tôi đưa ra...

Câu 1. Ngăn xếp TCP/IP có bao nhiêu lớp?

A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
E. Không có câu trả lời

Câu 2. Giao thức nào chịu trách nhiệm cho việc trao đổi giữa các địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên mạng nội bộ?

A. TCP
B. UDP
C. ARP
D. RARP
E. Không có câu trả lời

Câu 3. Giao thức nào dưới đây là giao thức truyền tải dựa trên UDP?

A. Telnet
B. FTP
C. TFTP
D. ICMP
E. Không có câu trả lời

Câu 4. Một địa chỉ IP có bao nhiêu bit?

A. 16
B. 24
C. 32
D. 64
E. Không có câu trả lời

Câu 5. Lớp nào là lớp của địa chỉ IP sử dụng địa chỉ mask 255.255.0.0

A. A
B. B
C. C
D. D
E. Không có câu trả lời

Câu 6. Giao thức nào sử dụng thiết lập quan hệ three-way để thiết lập kết nối?

A. TCP
B. UDP
C. SMTP
D. Telnet
E.Không có câu trả lời

Câu 7. Với một địa chỉ IP 193.193.7.7 và một địa chỉ mask 255.255.255.0 hỏi địa chỉ mạng này là gì?

A. 193.193.7.255
B. 193.193.255.255
C. 193.193.0.0
D. 193.193.7.0
E.Không có câu trả lời

Câu 8. Kiểu giao thức nào trong số các giao thức được liệt kê dưới đây chịu trách nhiệm gửi email?

A. SNMP
B. SMTP
C. POP3
D. HTTP
E. Không có câu trả lời

Câu 9. Cổng nào được sử dụng bởi giao thức Telnet?

A. 23
B. 21
C. 20
D. 19
E. Không có câu trả lời

Câu 10. Thiết lập được tạo bởi địa chỉ IP và một số hiệu của cổng được gọi là:

A. Connection
B. Gateway address
C. Datagram
D. Socket
E. Không có câu trả lời

Đáp án:

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. D

Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/09/2018 15:11
3,815 👨 10.285
Video đang được xem nhiều