Hướng dẫn cài đặt Nictool trên CentOS 5

Nictool là phần mềm miễn phí trong việc quản lý DNS, nhưng để tải về và sử dụng trên hệ thống, người dùng phải đăng ký tài khoản tại http://www.nictool.com/, Nictool hỗ trợ tính năng xuất thông tin dữ liệu từ djbdns, BIND, PowerDNS. Tất cả dữ liệu lưu trữ trong MySQL có thể quản lý qua web bằng trình duyệt. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Nictool trên nền tảng CentOS 5.

Sau khi tải gói cài đặt Nictool về hệ thống, giải nén:

[root@server ~]# tar -zxvf NicToolClient-2.07.tar.gz

[root@server ~]# cd NicToolClient-2.07

Cài đặt module pert:

[root@server NicToolClient-2.07]# perl Makefile.PL

[root@server NicToolClient-2.07]# make install clean

Di chuyển thư mục hệ thống tới thư mục chứa web:

[root@server NicToolClient-2.07]# cd ..

[root@server ~]# mv NicToolClient-2.0.7.tar.gz /var/www/html/NicToolClient

Chỉnh sửa file httpd.conf như sau:

[root@server ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName server.com
Alias /images/ "/var/www/html/NicToolClient/htdocs/images/"
DocumentRoot /var/www/html/NicToolClient/htdocs
DirectoryIndex index.cgi

<Files "*.cgi">
SetHandler perl-script
PerlResponseHandler ModPerl::Registry
PerlOptions +ParseHeaders
Options +ExecCGI
</Files>

<Directory "/var/www/html/NicToolClient/htdocs">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Chỉnh sửa file cấu hình nictoolclient.conf:

[root@server ~]# nano /var/www/html/NicToolClient/lib/nictoolclient.conf

Thay đổi dòng lệnh sau:

$NicToolClient::app_dir = '/usr/local/www/NicToolClient';

thành:

$NicToolClient::app_dir = '/var/www/html/NicToolClient';

Khởi động lại dịch vụ Apache:

[root@server ~]# service httpd restart

Stopping httpd: [ OK ]

Starting httpd: [ OK ]

Sau bước này, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt NictoolServer

Giải nén gói NictoolServer:

[root@server ~]# tar -zxvf NicToolServer-2.07.tar.gz

[root@server ~]# cd NicToolServer-2.07

Cài đặt module hỗ trợ Perl:

[root@server NicToolServer-2.07]# perl Makefile.PL

Nếu chúng ta nhận được thông báo như sau:

'Warning: prerequisite Apache2::SOAP 0 not found'
please download Apache2::SOAP in www.cpan.org

Thì cần tải module hỗ trợ tại đây

[root@server NicToolServer]# tar zxvf Apache2-SOAP-0.73.tar.gz

[root@server NicToolServer]# cd Apache2-SOAP-0.73

[root@server Apache2-SOAP-0.73]# perl Makefile.PL

[root@server Apache2-SOAP-0.73]# make

[root@server Apache2-SOAP-0.73]# make test

[root@server Apache2-SOAP-0.73]# make install

Nếu trên hệ thống đã cài đặt sẵn Apache2::SOAP thì bạn tiếp tục cài đặt các module perl hỗ trợ:

[root@server NicToolServer-2.07]# make deps

[root@server NicToolServer-2.07]# make install clean

Di chuyển các thư mục hệ thống cần thiết tới thư mục web:

[root@server ~]# mv NicToolServer-2.07 /var/www/html/NicToolServer

Thêm dòng lệnh sau vào file cấu hình httpd.conf:

[root@server ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

<IfDefine !MODPERL2>
PerlFreshRestart On
</IfDefine>
PerlTaintCheck Off
Listen 8082
PerlRequire /var/www/html/NicToolServer/nictoolserver.conf
PerlRequire /var/www/html/NicToolClient/lib/nictoolclient.conf

<VirtualHost 127.0.0.1:8082>
KeepAlive Off

<Location />
SetHandler perl-script
PerlResponseHandler NicToolServer
</Location>

<Location /soap>
SetHandler perl-script
# ATTENTION: Comment out one or the other!
#PerlResponseHandler Apache::SOAP
PerlResponseHandler Apache2::SOAP
# /ATTENTION
PerlSetVar dispatch_to "/var/www/html/NicToolServer, NicToolServer::SOAP"
</Location>
</VirtualHost>

Khởi động lại hệ thống Apache và kích hoạt dịch vụ mysql:

[root@server ~]# service httpd restart

[root@server ~]# service mysqld start

Tạo cơ sở dữ liệu:

[root@server ~]# cd /var/www/html/NicToolServer/sql/

[root@server sql]# perl create_tables.pl

###################################################################

NicTool database connection settings

###################################################################

Please enter database hostname [localhost]:

Please enter database root password:

Please enter a name for the NicTool database [nictool]:

Please enter a username for NicTool's database user [nictool]:


###################################################################

NicTool admin user (root) settings

###################################################################

Please enter a new root password for NicTool:

Please enter a verify password:

Please enter an email address for the root user of NicTool: server@mail.com


Beginning table creation.

If any of the information you entered is incorrect, press Control-C now!

-------------------------

DATABASE DSN: mysql://nictool:******@localhost/nictool

host: localhost

db : nictool

user: nictool

*** the DSN info must match the settings in nictoolserver.conf! ***


NICTOOL LOGIN: http://localhost/index.cgi

user : root

pass : *******

email: server@mail.com

-------------------------

Otherwise, hit return to continue...


importing contents of nt_group.sql .. done.

importing contents of nt_summary.sql .. done.

importing contents of nt_nameserver.sql .. done.

importing contents of nt_zone.sql .. done.

importing contents of nt_perm.sql .. done.

importing contents of nt_user.sql .. done.

importing contents of temp.sql .. done.

Chỉnh sửa file nictoolserver.conf và điền thông tin chính xác của MySQL:

[root@server sql]# cd ..

[root@server NicToolServer]# nano nictoolserver.conf

$NicToolServer::db_engine = 'mysql';
$NicToolServer::db_host = 'localhost';
$NicToolServer::db_port = 3306;
$NicToolServer::db = 'nictool';
$NicToolServer::db_user = 'nictool';
$NicToolServer::db_pass = '';

Sau đó khởi động lại Apache 1 lần nữa:

[root@server NicToolServer]# service httpd restart

Vậy là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt NicTool trên nền tảng CentOS 5 với các thao tác cơ bản.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 03/07/2010 10:50
31 👨 1.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo