eQuiz: Bài kiểm tra trắc nghiệm về VB.NET (Phần 1)

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra về ngôn ngữ lập trình VB.NET, tổng cộng sẽ có 15 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế. Sẽ có một số câu hỏi với nhiều phương án trả lời khác nhau.

Bạn có thể làm tiếp phần 2 tại đây: eQuiz: Bài kiểm tra trắc nghiệm về VB.NET (Phần 2)

Chúc các bạn thành công!

 • Question 1: Applications for Smart Phone and other handheld devices can be written using:
  • .NET Smartclient Framework
  • .NET Small Framework
  • .NET Compact Framework
 • Question 2: How do you implement inheritance in VB.NET?
  • Using Extends Keyword
  • Using Imports Keyword
  • Using Override keyword
  • None of the above
 • Question 3: Which of the following kind of collections are supported by VB.NET?
  • ArrayList
  • HashTable
  • DynamicArray
  • Both ArrayList and HashTable
 • Question 4: How to you preserve the contents of an array from being cleared when the array is redimensioned?
  • Using Redim Keyword
  • Using Preserve Keyword
  • Using Reserve Keyword
 • Question 5: Which of the following can be used to run other application or batch file from VB.Net?
  • System.Diagnostics.Process
  • System.App.Run
  • System.Diagnostics.Run
  • System.Fileapp.Execute
 • Question 6: Which is the base class for All built in Controls?
  • User Control
  • Custom Control
  • Control
  • Activex Control
 • Question 7: Which of the following NameSpace contains EventLog component?
  • System.Threading
  • System.IO
  • System.Diagnostics
  • System.XML
 • Question 8: The Visual Basic Compiler is?
  • vbcompiler.exe
  • vb.exe
  • vbc.exe
 • Question 9: What is the out put of this code?
  NotInheritable Class A 
      Public sub printA
      End sub
      Public sub PrintB
      End sub
  End Class
  Class B
      Inherits A
  End Class
  • Both PrintA & PrintB are available at Class B
  • Only PrintA is available at Class B
  • Class B Can not in herit classA as it is not inheritable
 • Question 10: The keyword to use while overloading operators is?
  • Operator
  • Overload
  • Overloads
 • Question 11: To determine the folder in which your application is placed you can use:
  • My.Computer.CurrentFolder
  • My.Application.CurrentFolder
  • My.System.CurrentFolder
 • Question 12: Which type of procedure does a delegate point to?
  • Static procedure
  • Instance Procedure
  • Both
 • Question 13: Casting from reference type to value or vice versa is called as:
  • Casting of variables
  • Boxing/Unboxing
  • Structure & Class conversion
  • Stack & Heap Conversion
 • Question 14: What's the difference between a class field property?
  • A field always has Get and Set Methods
  • A property always has Get and Set Methods
  • None of the above
 • Question 15: Which data type of VB has been removed in VB.NET?
  • String
  • Double
  • Byte
  • Currency
Thứ Tư, 19/08/2020 11:45
52 👨 2.679
0 Bình luận
Sắp xếp theo