Hàm div() trong C

Hàm div() trong C

Hàm div_t div(int numer, int denom) chia tử số numer cho mẫu số denom.

Khai báo hàm div() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho div() trong C:

div_t div(int numer, int denom)

Tham số

numer: tử số.

denom: mẫu số.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị trong một cấu trúc được định nghĩa trong <cstdlib>, gồm hai phần, với div_t thì đó là: int quot; int rem;

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của div() trong C:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { div_t output; output = div(27, 4); printf("Phan thuong cua phep chia (27/ 4) = %d\n", output.quot); printf("Phan du cua phep chia (27/4) = %d\n", output.rem); output = div(27, 3); printf("\nPhan thuong cua phep chia (27/ 3) = %d\n", output.quot); printf("Phan du cua phep chia (27/3) = %d\n", output.rem); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm abs() trong C

Bài tiếp: Hàm labs() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 17:25
32 👨 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo