Ms Excel - Bài 13: Sử dụng định dạng có điều kiện trong Excel

Định dạng có điều kiện trong Excel cho phép bạn áp dụng các cách định dạng khác nhau, ví dụ như định dạng màu cho một hay nhiều ô dựa trên dữ liệu các ô đó.

Đây là 2 bước đơn giản thực hiện định dạng có điều kiện:

1. Thiết lập một điều kiện để điều khiển việc thay đổi định dạng trong các ô

2. Nhập dữ liệu. Nếu điều kiện bạn cài đặt phù hợp với dữ liệu thì việc định dạng sẽ được áp dụng

Chú ý: 3 điều kiện có thể được thiết lập cho một ô vì vậy nó có thể thay đổi để định dạng nội dung các ô.

Định dạng ô, sử dụng định dạng có điều kiện

- Có những dữ liệu sau, chúng ta có thể áp dụng định dạng có điều kiện

- Lựa chọn vùng bạn muốn để áp dụng định dạng có điều kiện. Trong ví dụ này, vùng được chọn là A1:C5.

- Từ menu Format, kích Conditional Formatting.

- Theo minh họa trên, chúng ta sẽ làm nổi bật tất cả các giá trị từ 4 tới 6, nên nhập các số vào các trường hiểu chỉnh.

- Nếu kích nút OK, thì việc định dạng sẽ không áp dụng cho các giá trị đó. Do vậy, bạn kích nút Format

- Hộp thoại Format Cells hiển thị, từ đó chúng ta có thể chỉ định cách dữ liệu được hiển thị.

- Từ mục Color: lựa chọn một màu, chọn màu đỏ cho ví dụ trên.

- Khi chọn xong, kích nút OK. Hộp thoại Conditional Formatting hiển thị lại

- Để thêm những định dạng có điều kiện khác, kích nút Add. Nếu không thì kích nút OK để bỏ qua hộp thoại.

Thứ Hai, 04/08/2008 11:05
31 👨 18.160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel